Informacje prawne i zasady firmy Enphase

Warunki korzystania z usług

Warunki korzystania z usług Enphase Energy

Zaktualizowano: 20 października 2021 r.

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY ENPHASE ENERGY, INC. („ENPHASE”, „MY”, „NAS” LUB „NASZE”) ORAZ POWIĄZANYCH WITRYN INTERNETOWYCH, W TYM http://www.enphase.com („WITRYNA INTERNETOWA FIRMY”), http://enlighten.enphaseenergy.com („WITRYNA INTERNETOWA ENLIGHTEN”) ORAZ https://developer.enphase.com („WITRYNA INTERNETOWA DLA DEWELOPERÓW”) ORAZ https://community.enphase.com („WITRYNA INTERNETOWA SPOŁECZNOŚCI”) ŁĄCZNIE „WITRYNY INTERNETOWE”. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCHKOLWIEK Z WITRYN INTERNETOWYCH (USŁUGI TAKIE SĄ ZWANE DALEJ „USŁUGAMI” A TAKIE WARUNKI SĄ ZWANE „WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG” LUB „WARUNKAMI”). KORZYSTAJĄC Z DOWOLNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUGI, PRODUKTU (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PONIŻEJ) LUB INTERFEJSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI („API”), UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB OŚWIADCZA, ŻE MA UPRAWNIENIA DO ZWIĄZANIA TYMI WARUNKAMI OSOBY (W TYM DOWOLNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNEGO WŁAŚCICIELA PRODUKTÓW FIRMY ENPHASE) PODANEJ JAKO UŻYTKOWNIKA WITRYN LUB USŁUG („UŻYTKOWNIK”). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA TAKICH UPRAWNIEŃ LUB NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z ŻADNYCH WITRYN INTERNETOWYCH, USŁUG LUB PRODUKTÓW (W TYM ENLIGHTEN, MYENLIGHTEN LUB API).

1. Warunki dodatkowe

Zachowanie Użytkownika w Witrynach internetowych podlega Polityce prywatności Enphase i Umowie licencyjnej API, które są częścią niniejszych Warunków i są włączone do niniejszych Warunków przez niniejsze odniesienie.

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług i korzystać z nich, konieczne może być wyrażenie zgody na pewne dodatkowe warunki. Na przykład Witryna internetowa Społeczności wymaga zaakceptowania dodatkowych warunków dotyczących korzystania ze Społeczności Enphase. Warunki te staną się częścią niniejszych Warunków w dniu rejestracji w Witrynie internetowej Społeczności.

Terminy pisane wielką literą użyte, lecz nie zdefiniowane w niniejszych Warunkach, mają znaczenie nadane im w Polityce prywatności lub innych warunkach dodatkowych.

 

2. Witryna internetowa i Zawartość Witryny internetowej

Witryny internetowe są dziełami chronionymi prawami autorskimi należącymi do firmy Enphase i przez nią zarządzanymi. Oświadczenia, informacje, schematy, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe lub inne treści umieszczone lub wymienione w Witrynach internetowych lub we wszelkich przesłanych przez nas komunikatach (łącznie „Treści Witryn internetowych”) są chronione prawami autorskimi na całym świecie. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, udzielamy Użytkownikowi ograniczonej licencji na odtwarzanie części Treści Witryn internetowych wyłącznie w celu przeglądania Treści Witryn internetowych w charakterze kandydata do pracy, obecnego lub potencjalnego klienta, obecnego lub potencjalnego partnera biznesowego, aktualnego autoryzowanego instalatora lub dystrybutora produktów firmy Enphase, czy obecnego lub potencjalnego inwestora firmy Enphase. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności do jakichkolwiek Treści Witryn internetowych muszą być zachowane na wszystkich kopiach. Wszelkie nieautoryzowane powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykonywanie jakichkolwiek Treści Witryn internetowych jest surowo zabronione. Firma Enphase i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszych Warunkach. Nie istnieją żadne dorozumiane licencje.

Znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy („Znaki”) wyświetlane w Witrynach internetowych są własnością firmy Enphase lub własnością innych osób trzecich. Wyraźnie zabrania się używania tych Znaków w jakimkolwiek celu, w tym jako metatagów na innych stronach lub w innych witrynach, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody osoby trzeciej będącej właścicielem tego Znaku. Wszelkie dozwolone użycie Znaków firmy Enphase podlega Wytycznym dotyczącym używania znaków towarowych.

 

3. Wbudowane oprogramowanie

Produkty firmy Enphase („Produkty”) obejmują dowolną część systemu fotowoltaicznego („System fotowoltaiczny”) zaprojektowanego, wprowadzonego do obrotu, sprzedawanego, instalowanego i obsługiwanego jako system przez jednego z Klientów firmy Enphase (zdefiniowanych jako instalatorzy, autoryzowani dystrybutorzy i producenci oryginalnego sprzętu do systemów fotowoltaicznych) i składającego się co najmniej z modułów fotowoltaicznych i Produktów, który jest sprzedawany jako taki przez Klientów Właścicielom systemu (zdefiniowanym jako każda osoba lub podmiot, który nabywa Produkt w ramach Systemu PV nieprzeznaczony do dalszej odsprzedaży, redystrybucji lub przeniesienia).

Firma Enphase zachowuje własność wszystkich praw własności intelektualnej (zdefiniowanych jako wszelkie znane obecnie lub w przyszłości: (a) prawa związane z dziełami autorskimi w całym wszechświecie, w tym wyłączne prawa do eksploatacji, prawa autorskie, prawa osobiste i dzieła maskujące; (b) znak towarowy i prawa do nazwy handlowej; (c) prawa do tajemnicy handlowej; (d) patenty, projekty, algorytmy i inne prawa własności przemysłowej; (e) inne prawa własności intelektualnej i prawa własności wszelkiego rodzaju i natury w całym wszechświecie, powstałe w wyniku działania prawa, na mocy umowy lub licencji, bądź w inny sposób; oraz (f) wszystkie rejestracje, aplikacje, odnowienia, rozszerzenia, kombinacje, podziały lub ponowne wydania powyższych) w Produktach, w tym we Wbudowanym oprogramowaniu (zdefiniowanym jako oprogramowanie układowe i oprogramowanie wbudowane w produkty oraz wszelkie zmodyfikowane, zaktualizowane lub ulepszone wersje takiego oprogramowania lub oprogramowania dostarczonego przez firmę Enphase). Produkty są oferowane na sprzedaż i sprzedawane pod warunkiem, że w każdym przypadku, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, taka sprzedaż nie powoduje przeniesienia żadnej licencji, wyraźnej ani dorozumianej, w ramach jakiegokolwiek Prawa własności intelektualnej firmy Enphase, a wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Firma Enphase nie udziela żadnych dorozumianych licencji. Wbudowane oprogramowanie jest dostarczane na podstawie licencji i nie jest sprzedawane. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, firma Enphase udziela Klientom niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na udzielanie podlicencji na niewyłącznych i nieprzenaszalnych zasadach w celu: (a) uruchamiania i używania Wbudowanego oprogramowania wyłącznie na odpowiednim Produkcie zgodnie z odpowiednią Dokumentacją firmy Enphase (zdefiniowaną jako dokumentacja użytkownika dla niektórych Produktów dostarczanych przez firmę Enphase do dystrybucji wraz z Systemami fotowoltaicznymi na potrzeby Produktów) w celu instalacji i konfiguracji Produktu w jego Systemie fotowoltaicznym; oraz (b) udzielania podlicencji Właścicielom Systemu na prawo do uruchamiania i używania Wbudowanego oprogramowania wyłącznie na odpowiednim Produkcie zgodnie z odpowiednią Dokumentacją firmy Enphase do własnych celów wewnętrznych Właściciela Systemu. Klienci i Właściciele Systemów nie będą dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu Produktów ani nie będą w inny sposób próbować uzyskać kodu źródłowego Oprogramowania wbudowanego i dołożą wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że żadna osoba trzecia nie będzie podejmować takich działań.

 

4. Konto Użytkownika

W celu korzystania z niektórych Usług może być konieczne utworzenie konta w firmie Enphase poprzez rejestrację w odpowiedniej Witrynie internetowej („Konto”). Tworząc Konto i/lub korzystając z powiązanej Usługi, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma co najmniej osiemnaście (18) lat, (ii) wszystkie wymagane rejestracje lub inne podawane przez Użytkownika informacje są zgodne z prawdą i dokładne; (iii) będzie aktualizować i utrzymywać dokładność takich informacji; oraz (iv) korzystanie z Usługi nie naruszy żadnego obowiązującego prawa, zasad lub regulacji ani postanowień niniejszych Warunków. Podczas zakładania Konta Użytkownik może zostać poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła. Użytkownik zgadza się powiadomić nas niezwłocznie w przypadku podejrzeń, że nastąpiło nieautoryzowane użycie Konta Użytkownika lub nieautoryzowany dostęp do hasła. Użytkownik zgadza się: (a) nie używać Konta, nazwy użytkownika lub hasła żadnego innego użytkownika w żadnym momencie; (b) nie zezwalać ani nie umożliwiać osobom trzecim korzystanie z Konta, nazwy użytkownika lub hasła (pod warunkiem, że jeśli jest właścicielem produktu firmy Enphase, autoryzowany instalator produktu firmy Enphase może pomóc Użytkownikowi w założeniu Konta); ani (c) nie sprzedawać, wynajmować, pożyczać lub w inny sposób przekazywać Konta Użytkownika, tymczasowo lub na stałe, jakiejkolwiek osobie trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na jego Koncie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta z dowolnego powodu (w tym z powodu braku aktywności) lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania.

 

5. Dopuszczalne użytkowanie

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i korzystanie z Witryn internetowych oraz Usług firmy Enphase. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) będzie korzystać ze Społeczności firmy Enphase zgodnie z obowiązującymi warunkami dotyczącymi takiego korzystania; oraz (ii) będzie działać i korzystać z dowolnej Witryny internetowej i/lub Usługi w sposób, który nie będzie:

(i) powodować naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub regulacji (w tym wszelkich przepisów dotyczących eksportu danych, oprogramowania lub technologii do i ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów) lub niniejszych Warunków;

(ii) uzyskiwać dostępu lub podejmować prób uzyskania dostępu do dowolnej Witryny lub strony internetowej w jakikolwiek inny sposób niż przez interfejs dostarczany przez firmę Enphase (w szczególności zgadza się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do żadnej Witryny lub strony internetowej za pomocą jakichkolwiek zautomatyzowanych środków, takich jak, między innymi, korzystanie ze skryptów lub robotów sieciowych) i zgadza się przez cały czas przestrzegać instrukcji zawartych w dowolnym pliku robots.txt dostępnym w dowolnej Witrynie internetowej;

(iii) powodować udostępniania danych osobowych lub przekazywania dostępu do danych osobowych, w tym dostępu do witryny internetowej, nikomu, kto nie jest wyraźnie upoważniony przez Właściciela systemu; w szczególności Użytkownik nie może zapewniać dostępu do witryny za pośrednictwem konta Enlighten żadnym zewnętrznym domenom e-mail, na które Właściciel systemu nie wyraził wyraźnej zgody;

(iv) angażować się w jakąkolwiek działalność, która może przerywać lub zakłócać funkcjonowanie dowolnej Witryny internetowej lub Usługi, bądź serwerów i sieci wykorzystywanych do udostępniania dowolnej Witryny internetowej lub Usługi (w szczególności nie można wyłączyć zdolności Właściciela systemu do monitorowania systemu za pomocą kont Enlighten, nie można również używać Enlighten do wyłączania działania zainstalowanych falowników, chyba że Użytkownik zostanie o to poproszony ze względów bezpieczeństwa przez odpowiednie władze);

(v) powodować przesyłania niechcianych komercyjnych lub masowych wiadomości e-mail, a Uczestnik nie będzie wykorzystywać swego Konta lub dowolnej Witryny internetowej jako adresu zwrotnego dla niechcianej poczty komercyjnej od innych nadawców;

(vi) gromadzić, zbierać, wydobywać lub angażować się w jakąkolwiek inną działalność w celu uzyskania danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji o innych osobach, chyba że za ich wyraźną pisemną zgodą, która to zgoda będzie przechowywana przez okres trzech (3) lat po wygaśnięciu niniejszej Umowy;

(vii) usuwać lub fałszywie dodawać do Treści Witryny internetowej jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach lub tytułach własności, informacji o autorze lub innych informacji, takich jak pochodzenie lub źródło takiej Treści Witryny internetowej;

(viii) tworzyć fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych (w tym podszywać się pod pracownika lub przedstawiciela firmy Enphase);

(ix) naruszać praw firmy Enphase lub jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym praw innych użytkowników) lub znieważać, zniesławiać, nękać, prześladować lub grozić innym; lub

(x) tworzyć zobowiązań dla firmy Enphase.

 

6. Opisy i specyfikacje Produktów i Usług

Opisy i specyfikacje Produktów i Usług w Witrynach internetowych mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy takie zmiany są odzwierciedlone w takich opisach lub specyfikacjach. Użytkownik zgadza się, że opisy i specyfikacje Produktów i Usług w Witrynach internetowych nie tworzą żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności dla firmy Enphase. Możemy modyfikować, zawieszać lub zaprzestać udostępniania dowolnej z lub wszystkich Witryn internetowych i/lub Produktów lub Usług w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania.

 

7. Zastrzeżenia

Witryny internetowe, Treści Witryn internetowych i Usługi są dostarczane wyłącznie „takie, jakie są” oraz „w miarę dostępności” i nie ma żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, w tym gwarancji przydatności handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszania praw własności intelektualnej, dokładności, integracji systemu, terminowości lub zadowalającej jakości. Nie gwarantujemy, że korzystanie z jakiejkolwiek Strony internetowej lub Usługi będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady Witryn internetowych, Treści Witryn internetowych lub Usług zostaną naprawione, że nasze Witryny internetowe, Usługi lub Treści Witryn internetowych będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów lub że Treści naszych witryn internetowych będą dokładne, wiarygodne, kompletne lub aktualne. Nie gwarantujemy, że nasze Witryny internetowe, Usługi lub Treści Witryn internetowych spełnią wymagania lub oczekiwania Użytkownika. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do naszych Witryn internetowych, Usług lub Treści Witryn internetowych, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do trzydziestu (30) dni od daty pierwszego użycia odpowiedniej Witryny internetowej lub Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub sieci, lub utratę danych, które mogą skutkować pobraniem lub przesłaniem jakichkolwiek Treści Witryny internetowej. Firma Enphase nie udziela w niniejszych Warunkach żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, w tym gwarancji przydatności handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszania praw własności intelektualnej, dokładności, integracji systemu, terminowości lub satysfakcjonującej jakości, w odniesieniu do swoich Produktów.

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się, że w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Enphase nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, przykładowe, karne lub wynikowe w związku z niniejszymi Warunkami lub którąkolwiek z Witryn internetowych, Treści Witryn internetowych lub Produktami i Usługami dostarczonymi na podstawie niniejszych Warunków, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z uzyskania dostępu do lub korzystania lub niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z Witryn internetowych, Treści Witryn internetowych, Produktów lub Usług bądź polegania na jakiejkolwiek Witrynie internetowej, Treści Witryny internetowej, Produktach lub Usługach. Nasza łączna odpowiedzialność w odniesieniu do niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Witryny internetowej, Treści Witryny internetowej lub Produktów i Usług dostarczonych na podstawie niniejszych Warunków w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty stu dolarów (100 USD). Powyższe wyłączenia odpowiedzialności, zrzeczenia się i ograniczenia mają zastosowanie bez względu na niespełnienie podstawowego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

 

9. Treści osób trzecich

Treść Witryny internetowej może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich oraz inne materiały i treści pochodzące od osób trzecich (w tym innych użytkowników) (zwane dalej łącznie „Treściami osób trzecich”). Firma Enphase nie analizuje, nie monitoruje ani nie kontroluje żadnych Treści osób trzecich i nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za dokładność, formę lub treść jakichkolwiek produktów lub usług reklamowanych lub promowanych w Treściach osób trzecich lub poleganie na nich. Firma Enphase zastrzega sobie jednak prawo, według własnego uznania, do usunięcia, w całości lub w części, Treści osób trzecich w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Firma Enphase nie aprobuje ani nie wspiera żadnych Treści osób trzecich, w tym jakiegokolwiek produktu lub jakiejkolwiek usługi reklamowanych lub promowanych w takich Treściach osób trzecich, a Użytkownik potwierdza, że uzyskuje dostęp do Treści osób trzecich wyłącznie na własne ryzyko, w tym ryzyko zainfekowania komputera lub sieci komputerowej przez złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki lub inne awarie komputera. Witryny internetowe osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą linków znajdujących się w dowolnej Witrynie internetowej, podlegają własnym warunkom i zasadom, w tym praktykom dotyczącym prywatności i gromadzenia danych.

 

10. Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Usługa Enlighten, usługa internetowa związana z niektórymi Produktami, które Użytkownik subskrybuje („Enlighten”), może od czasu do czasu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje (w tym poprawki błędów). Te aktualizacje (w tym poprawki błędów) mają na celu usprawnienie korzystania z Enlighten i Witryny internetowej Enlighten. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Enphase takich aktualizacji (w tym poprawek błędów) w ramach korzystania z Usługi Enlighten i Witryny internetowej Enlighten.

 

11. Ograniczone użytkowanie przez rząd Stanów Zjednoczonych

Informacje Enphase obejmują „Prawa zastrzeżone” i im podlegają. Jakiekolwiek wykorzystanie, ujawnienie lub powielanie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom zgodnie z Federalnym Prawem Zamówień Rządowych (FAR) 52.227-14 i DFAR 252.227-7013 i nast., ze zmianami. Wykorzystanie informacji Enphase przez rząd Stanów Zjednoczonych odbywa się z uznaniem wyłącznych praw własności firmy Enphase do tych informacji.

 

12. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma dla firmy Enphase wysoki priorytet, w związku z czym firma Enphase podejmuje uzasadnione starania, aby chronić Konto Użytkownika. Jednak żadna firma, w tym firma Enphase, nie może w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z obsługą danych w Internecie, a Użytkownik potwierdza, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Enphase nie może zagwarantować bezpieczeństwa Treści Użytkownika podczas ich przesyłania za pośrednictwem Internetu lub przechowywania do celów świadczenia naszych Usług.

 

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić firmę Enphase, nasze podmioty stowarzyszone, członków kadry zarządzającej, pracowników, przedstawicieli, partnerów i innych użytkowników z odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty (w tym honoraria prawników), odpowiedzialność, szkody i wydatki wynikające lub związane z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami zgłoszonymi przez jakąkolwiek osobę trzecią (w tym innych użytkowników) w wyniku (i) korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Witryn internetowych, Usług lub Treści Witryny internetowej, naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków lub jakichkolwiek praw jakiejkolwiek osoby trzeciej lub (ii) Treści Użytkownika lub w związku z tym.

 

14. Zwolnienie

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik niniejszym zwalnia firmę Enphase z wszelkiej odpowiedzialności związanej z: (i) wszelkimi nieprawidłowymi lub nieścisłymi Treściami Witryny internetowej, czy to spowodowanymi przez dowolnego użytkownika dowolnej Usługi lub Witryny internetowej lub przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane lub wykorzystywane w ramach Usług lub Witryn internetowych; (ii) zachowaniem, w trybie online lub offline, dowolnego użytkownika dowolnej Usługi lub Witryny internetowej; (iii) jakimikolwiek problemami lub awariami technicznymi dowolnej sieci telefonicznej lub linii, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii poczty e-mail lub Treści Witryny internetowej spowodowanymi problemami technicznymi lub przeciążeniem ruchu w Internecie lub na dowolnej Witrynie internetowej, lub ich połączeniem, w tym obrażenia lub uszkodzenia komputera jakiejkolwiek osoby związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Usługami lub Witrynami internetowymi; (iv) jakimikolwiek stratami lub szkodami spowodowanymi przez lub w wyniku polegania na Treści Witryny internetowej lub treściach przesyłanych przez i do użytkowników lub wszelkich interakcji między użytkownikami dowolnej Usługi lub Witryny internetowej, zarówno online, jak i offline; oraz (v) wszelkimi błędami, pominięciami, przerwami, usunięciami, defektami, opóźnieniami w działaniu lub transmisji, awariami linii komunikacyjnej, kradzieżami lub zniszczeniami, nieautoryzowanym dostępem lub zmianą dowolnej Witryny internetowej, Usługi lub komunikacją z użytkownikiem.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzeka się sekcji 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, który stanowi: „OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB KTÓRYCH ISTNIENIA NIE PODEJRZEWA W MOMENCIE ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, A KTÓRE W PRZECIWNYM PRZYPADKU MIAŁYBY ZNACZĄCY WPŁYW NA JEGO ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM”.

 

15. Polityka praw autorskich

Zasadą firmy Enphase jest usuwanie lub blokowanie w ramach Witryn internetowych lub Usług dostępu do materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie po otrzymaniu powiadomienia od właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego praca została skopiowana i opublikowana w ramach dowolnej Witryny internetowej lub Usługi w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, Użytkownik zobowiązany jest przekazać naszemu Przedstawicielowi ds. praw autorskich następujące informacje: (a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (b) dane identyfikacyjne dzieła chronionego prawami autorskimi, które zdaniem Użytkownika zostały naruszone; (c) opis miejsca, w którym materiał, który zdaniem Użytkownika narusza prawa, został ujęty w Witrynach internetowych lub Usługach; (d) adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika; (e) pisemne oświadczenie o istnieniu przekonania w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy prawa; (f) oświadczenie złożone pod karą krzywoprzysięstwa stwierdzające, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ma upoważnienie do działania w jego imieniu. Dane kontaktowe naszego Przedstawiciela ds. praw autorskich w celu powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich są następujące:

Do wiadomości: Przedstawiciela firmy Enphase ds. praw autorskich
Enphase Energy, Inc.
47281 Bayside Parkway
Fremont, CA 94538

 

16. Zmiany

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszych Warunkach Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez umieszczenie powiadomienia o zmianach w widocznym miejscu w Witrynach internetowych lub przesłanie wiadomości e-mail na adres podany dla Konta Użytkownika. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez firmę Enphase zawiadomienia pocztą elektroniczną do Użytkownika lub trzydziestu (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez firmę Enphase powiadomienia o zmianach w Witrynach internetowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zmiany te będą obowiązywać niezwłocznie w odniesieniu do nowych użytkowników Witryn internetowych lub Usług. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany, musi zaprzestać korzystania z Witryn internetowych i Usług. Korzystając z którejkolwiek z Witryn internetowych lub Usług, Użytkownik wyraża zgodę na podleganie wszelkim takim zmianom, a zatem powinien on okresowo odwiedzać Witryny internetowe, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami świadczenia usług. Należy pamiętać, że Użytkownik jest stale odpowiedzialny za aktualizację adresu e-mail powiązanego z jego Kontem. Jeśli adres e-mail podany przez Użytkownika jest nieprawidłowy lub z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie obsłużyć opisanego powyżej zawiadomienia, wysłanie przez firmę Enphase wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie stanowiło skuteczne powiadomienie o opisanych zmianach.

 

17. Jurysdykcja

Niniejsze Warunki oraz wszelkie powiązane z nimi działania podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z wyłączeniem wszelkich norm prawa kolizyjnego, które wymagałyby zastosowania prawa innego stanu lub jurysdykcji. Miejscem i jurysdykcją w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych Warunków będzie właściwy sąd federalny w Północnym Dystrykcie Kalifornii lub sąd stanu Kalifornia w hrabstwie Santa Clara, w stanie Kalifornia. Korzystając z którejkolwiek z Witryn internetowych, Usług lub Produktów, Użytkownik wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową tych sądów.

 

18. Pozostałe postanowienia

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą Enphase dotyczącego korzystania z Witryn internetowych i Usług. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez firmę Enphase jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków, a takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym dozwolonym zakresie przez prawo. Użyta w niniejszych Warunkach fraza „w tym” oznacza „w tym między innymi”. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować, nie reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych uzyskanych od firmy Enphase amerykańskich danych technicznych, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych. Ani prawa ani obowiązki wynikające z niniejszych Warunków nie mogą zostać scedowane przez Użytkownika, a każda taka próba cesji lub przeniesienia będzie nieważna i bezskuteczna. Firma Enphase może dokonywać cesji niniejszych Warunków bez żadnych ograniczeń.

 

19. Ważne informacje dla właścicieli domów w Australii Południowej

Zgodnie z nowymi normami wydanymi przez Departament Energii i Górnictwa rządu Australii Południowej („Organ Nadzoru Technicznego”) systemy wytwórcze łączące się z siecią dystrybucyjną Australii Południowej muszą mieć możliwość zdalnego odłączenia i ponownego podłączenia przez przedstawiciela zarejestrowanego w Urzędzie Technicznym (takim przedstawicielem jest „Właściwy przedstawiciel”, a takie nowe normy to „Normy dotyczące łączności zdalnej”). Zgodnie z Normami dotyczącymi łączności zdalnej, jeśli: (i) Użytkownik zamieszkuje na obszarze; oraz (ii) posiada i obsługuje System fotowoltaiczny (PV), do którego mają zastosowanie Normy dotyczące łączności zdalnej, należy wyznaczyć Właściwego przedstawiciela do zarządzania wymaganiami w ramach Norm dotyczących łączności zdalnej. Używając Produktów firmy Enphase jako części systemu oraz w zakresie, w jakim mają zastosowanie Normy dotyczące łączności zdalnej, Użytkownik:

(a) zgadza się na wyznaczenie Enphase Energy Australia jako Właściwego przedstawiciela.

(b) będzie wypełniać swoje obowiązki jako właściciela lub operatora elektrowni, zgodnie ze Normami dotyczącymi łączności zdalnej.

(c) potwierdza, że system musi mieć możliwość zdalnego odłączenia od odpowiedniej sieci dystrybucyjnej i ponownego podłączenia do niej przez właściwego przedstawiciela.

(d) potwierdza, że jest odpowiedzialny za wyznaczenie właściwego agenta, który może zdalnie odłączyć elektrownię słoneczną od sieci dystrybucyjnej i ponownie ą podłączyć do niej.

(e) upoważnia Enphase Energy Australia (działającą w roli Właściwego przedstawiciela) do zdalnego odłączenia elektrowni słonecznej od sieci dystrybucyjnej i ponownego podłączenia do niej przy użyciu funkcji Enphase Envoy w okolicznościach, w których zgodnie z prawem Organ Nadzoru Technicznego nakazuje Użytkownikowi odłączenie lub ponowne podłączenie elektrowni.

(f) upoważnia Enphase Energy Australia (działającą w roli Właściwego przedstawiciela) do dynamicznej zmiany limitu eksportowego.

(g) potwierdza, że jeśli Użytkownik przestanie być właścicielem/operatorem Systemu fotowoltaicznego, Użytkownik powiadomi Enphase Energy Australia tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni po tym, jak Użytkownik przestanie być właścicielem/operatorem Systemu fotowoltaicznego.

(h) przyjmuje do wiadomości, że może wycofać to upoważnienie, przesyłając firmie Enphase pisemne powiadomienie, w którym to przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za upoważnienie innego Właściwego przedstawiciela.

(i) przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Enphase Energy Australia może udostępniać wszelkie dane organom regulacyjnym, w tym Organowi Nadzoru Technicznego, w zakresie niezbędnym do spełnienia żądania Organu Nadzoru Technicznego w odniesieniu do takich danych.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Enphase Energy Australia może udostępniać dane Użytkownika zewnętrznemu dostawcy usług, GreenSync Pty Ltd („GreenSync”), który wspiera Enphase Energy Australia w wypełnianiu jej obowiązków jako Właściwego przedstawiciela. W tym celu Użytkownik potwierdza i zgadza się, że:

1. GreenSync Pty Ltd będzie mieć prawo do gromadzenia:

  • danych osobowych, w tym informacji o urządzeniu i lokalizacji Użytkownika (w tym kod pocztowy i NMI)
  • strumieni danych powiązanych z urządzeniami lub aktywami energetycznymi, w odstępach co 1–300 sekund

w celu rejestracji i korzystania z platformy deX oraz umożliwienia wszelkiej związanej z tym komunikacji; oraz

2. Użytkownik zapoznał się i zgadza się z polityką prywatności GreenSync dostępną pod adresemhttps://dex.energy/polityka-prywatnosci/, która zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystania i ochrony przez GreenSync wszelkich danych osobowych zebranych od Użytkownika zgodnie z opisem w punkcie 1 powyżej.

Pytania lub wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków należy skontaktować się z pomocą techniczną. Copyright © 2020 Enphase Energy. Wszelkie prawa zastrzeżone.