be_ixf;ym_202105 d_16; ct_50

Enphase Installer Network Algemene voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST (“VOORWAARDEN” OF “OVEREENKOMST”) TUSSEN ENPHASE ENERGY, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN (SAMEN: “ENPHASE”), EN DE INSTALLATEUR DIE HEEFT VERZOCHT OM DEELNAME AAN HET ENPHASE INSTALLER NETWORK (DE “INSTALLATEUR”). ENPHASE IS NIET GEBONDEN AAN ENIGE VOORWAARDE VAN DE INSTALLATEUR, DIE EEN TOEVOEGING VORMT OP, OF DIE NIET-CONSISTENT IS MET DEZE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN WORDEN ALS GEACCEPTEERD BESCHOUWD DOOR DE INSTALLATEUR, OP HET MOMENT VAN INDIENING VAN HET ONLINE-REGISTRATIEFORMULIER.

 

1. Algemeen
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Installateur die wenst deel te nemen aan het Enphase Installer Network (het “Installer Network”). Een Installateur wordt alleen door Enphase in het Installer Network geaccepteerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze Voorwaarden zullen prevaleren. Elke aanvullende of afwijkende voorwaarde die door de Installateur wordt voorgesteld, zal als maatgevend worden geacht, wordt tegengesproken en wordt hierbij afgewezen, tenzij deze specifiek wordt geaccepteerd in een door een gemachtigde vertegenwoordiger van Enphase ondertekend document.

2. Enphase Installer Network minimum vereisten
a. Als een bedrijf lid wil worden van het Installer Network, moet het bedrijf minimaal (i) ten minste één Enphase-systeem hebben geïnstalleerd in de afgelopen zes maanden; (ii) het online-registratieformulier indienen en akkoord gaan met deze Voorwaarden; (iii) in een goede financiële situatie verkeren; en (iv) gecertificeerd zijn, verzekerd zijn, en een goede verhouding hebben met de van toepassing zijnde lokale instanties, inclusief het 'Better Business Bureau' of het equivalent daarvan.
b. Enphase behoudt zich het recht voor om aanvragen van elke Installateur af te wijzen.

3. Installer Marketing & Promotion
a. Enphase zal het gebruik van het Enphase Premium Installer-logo of het Enphase Preferred Installer-logo in beperkte mate toestaan aan elke Installateur die zijn Installer Network-status blijft onderhouden. De Installateur krijgt toestemming om het betreffende logo te gebruiken tijdens een proefperiode van één jaar, tijdens welke periode de marketingactiviteiten van de Installateur door Enphase zullen worden gevolgd. Als niet blijvend aan de vereiste criteria wordt voldaan, moet de Installateur het Enphase-logo verwijderen van alle websites en promotiemateriaal binnen 14 dagen na het einde van de proefperiode.
b. De Installateur wordt geacht om de Enphase-producten actief te marketen en te promoten, inclusief het prominent tonen van het respectievelijke Enphase Premium Installer- of Enphase Preferred Installer-logo.
c. De Installateur gaat akkoord met het promoten en verkopen van Enphase-productreeksen, inclusief maar niet beperkt tot de Enphase Home Energy Solution, de Enphase Commercial Solution (daar waar van toepassing) en de Enphase micro-omvormer- en opslagsystemen.
d. Enphase kan elke uitzondering op de bovengenoemde voorwaarden van geval tot geval beoordelen.

4. Genereren en verwerken van verkoopkansen
a. De Installateur gaat akkoord om UITSLUITEND Enphase-producten aan te bieden aan potentiële Enphase-klanten. Schending van deze voorwaarde leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het Installer Network-programma.
b. De Installateur gaat een inspanningsverplichting aan om alle potentiële klanten binnen één werkdag telefonisch te benaderen.
c. De Installateur zal installatiebeoordelingen en aanbiedingen voor elke klant tijdig afronden.

5. Systeemactiveringen in Enlighten Manager
a. Voor elk Enphase-systeem moet een volledige Activeringschecklist worden ingevuld in Enlighten Manager (systeemactivering niveau 5), voordat de Installateur in aanmerking kan komen voor programmavoordelen.

6. Enphase Installer Network Partnerschap
a. Enphase en de Installateur zullen actief samenwerken om hun omzetten effectief te verhogen; elk bedrijf blijft echter een onafhankelijke entiteit.
b. De Installateur gaat akkoord om de onafhankelijkheid van beide bedrijven volledig en openlijk kenbaar te maken aan elke klant.

7. Aansprakelijkheid
a. De Installateur behoudt de volledige aansprakelijkheid voor de installaties.
b. Enphase-producten blijven onderworpen aan de toepasselijke beperkte garantie, die op de Enphase-website wordt uiteengezet, zie https://enphase.com/en-us/warranties.

8. Geen vertegenwoordiging, garanties of aanbevelingen
a. Enphase geeft geen aanbevelingen of garanties op het werk van een Installateur die deelneemt aan het Installer Network en treedt niet op als vertegenwoordiger of garantiehouder, direct of indirect, met betrekking tot het bedrijf van de Installateur of de kwaliteit van het werk.

9. Installatiekwaliteit en aanbevolen procedures
a. De Installateur komt overeen om een hoge installatiekwaliteit te handhaven.
b. De Installateur zal voldoen aan alle lokale wetten, codes en regelgeving.
c. De Installateur overlegt met Enphase om deel te nemen aan vereiste opleidingen.
d. Er wordt een professionele uitstraling en een uitstekende klantservice verwacht.

10. Privacy
a. Het begrip “Klantgegevens” houdt in het kader van deze Overeenkomst elke persoonlijk te traceren informatie in, inclusief naam, e-mailadres, telefoonnummer en fysiek adres, die door de klant wordt verstrekt aan Enphase via het Enphase Installer Network. De Installateur mag de Klantgegevens die door Enphase worden verstrekt, uitsluitend gebruiken voor opvolging van potentiële Enphase-klanten in relatie met het Enphase Installer Network. De Installateur mag de Klantgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief verkoopactiviteiten of het doorgeven aan derden. De Installateur bevestigt dat: i) de klantgegevens worden verwerkt in strikte naleving met toepasselijke wetgeving; ii) de Klantgegevens op een toepasselijke wijze worden beveiligd; iii) verzoeken van individuen met betrekking tot vermelding, keuze, toegang en privacy-gerelateerde klachten worden ingewilligd; iv) de dienstverleners aan de Installateur deze verplichtingen met betrekking tot het verwerken van Klantgegevens zullen nakomen; en v) Enphase op de hoogte gebracht zal worden als op enig moment deze verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, en dat elke niet-geautoriseerde verwerking onmiddellijk zal worden hersteld.

11. Audits
a. De Installateur gaat akkoord met periodieke, door Enphase of een extern auditbedrijf uit te voeren audits. Elke Enphase-installatie is beschikbaar voor audit-activiteiten.
b. De Installateur stemt ermee in dat Enphase contact opneemt met elke klant of elk ander contact dat resulteert uit een Enphase-verkoopmogelijkheid.

12. Programmabeoordelingen
a. Beoordelingen van de programmastatus zullen regelmatig worden uitgevoerd. Elke Enphase-installatie en marketingactiviteit door de Installateur is beschikbaar voor voortdurende beoordeling. De beoordelingen hebben betrekking op zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria, inclusief maar niet beperkt tot:
      i. Het aantal Enlighten Manager-activeringen naar niveau 5;
      ii. De proactieve promotie van Enphase op websites, in advertenties, promoties en vergelijkbare digitale advertenties, en elke andere vorm van promotie zoals reclame-uitingen en anderszins; en
      iii. Het lidmaatschap van diverse leidende organisaties in de industrie op het gebied van aanbevolen procedures.
b. De Installateur wordt geacht om blijvend te voldoen aan alle programmavereisten. Als wordt vastgesteld dat de Installateur niet voldoet aan de programmavereisten, wordt zijn lidmaatschap opgeschort hangende een nadere beoordeling.

13. Beëindiging
a. Enphase kan deze Voorwaarden op elk moment beëindigen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van deze Voorwaarden is definitief en absoluut. Behalve indien hier expliciet vermeld, doet de Installateur afstand van elk recht, direct of opgelegd door toepasselijke wetgeving of anderszins, om de Voorwaarden in stand te houden, of om schadevergoeding of compensatie te eisen als gevolg van een beëindiging van deze Voorwaarden in overeenstemming met deze paragraaf. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van, en overeenkomst tussen de partijen dat geen van beide partijen aansprakelijk is voor de andere partij voor schade of anderszins als gevolg van de beëindiging van deze Overeenkomst zoals hier weergegeven.

14. Beperking van aansprakelijkheid
a. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN HEEFT EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN TEN DOEL, MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN PARTIJEN, OF MET BETREKKING TOT FRAUDE, VALSHEID IN GESCHRIFTE OF FRAUDULEUZE VOORSTELLING VAN ZAKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZAL ENPHASE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF, BIJZONDERE OF BIJKOMENDE SCHADE, OF VOOR WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, VOORTKOMENDE UIT OF IN RELATIE MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS ENPHASE OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES IS GEWEZEN. DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN ONAFHANKELIJK VAN EVENTUELE IN DEZE VOORWAARDEN GENOEMDE RECHTSMIDDELEN.

15. Vrijwaring
a. De Installateur zal Enphase en haar dochternemingen, alsmede de respectievelijke directieleden, werknemers en agenten verdedigen, vrijwaren en beschermen tegen elk(e) claim, rechtzaak, verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgave (inclusief redelijke advocaatvergoedingen) die door derden worden geëist (inclusief distributeurs, installateurs of overige klanten van de Installateur), die voortkomen uit of verband houden met: (a) handelingen of nalatingen van de Installateur, of zijn distributeurs, installateurs of agenten, bij de marketing, verkoop, distributie of installatie van Enphase-producten; of (b) elke niet-geautoriseerde voorstelling van zaken, garantie, of garantiestellingen door de Installateur of zijn ditributeurs of installateurs, of werknemers of agenten van de Installateur, zijn distibuteurs, installateurs of medewerkers of agenten van de klant, met betrekking tot Enphase-producten, betreffende installatie of onderhoud. In geen geval mag de Installateur een schikking treffen, die een erkenning van aansprakelijkheid, nalatigheid of andere verwijtbaarheid jegens Enphase inhoudt, of die Enphase dwingt een bijdrage te leveren aan de schikking zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Enphase. Enphase kan deelnemen en zijn eigen rechtsvertegenwoordiging aanhouden op eigen kosten.

16. Toepasselijk recht
a. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van de Staat Californië, VS, zonder rekening te houden met conflicten van wetsbeginselen, waarvoor de wetgeving van een andere jurisdictie moet worden toegepast. De Installateur en Enphase conformeren zich aan de exclusieve jurisdictie van, en verschijning in, de staatsrechtbank in Sonoma County, Californië, VS, of het federale Gerechtshof in Northern District of California, VS, uitgezonderd dat Enphase in niets wordt beperkt bij het zoeken naar beslechting ter bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten bij een andere bevoegde rechtbank. De Conventie van de Verenigde Naties over contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Voorwaarden.

17. Naleving van wetgeving
a. De Installateur zorgt te allen tijde voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

18. Algemeen
a. De Installateur zal deze Voorwaarden, of hieronder vallende rechten of verplichtingen, niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging door Enphase. Elke toewijzing die hiermee strijdig is, zal nietig worden verklaard. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Enphase en de Installateur, en vervangt alle voorgaande communicaties, handelwijzen in relatie tot vertegenwoordiging en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen de Installateur en Enphase met betrekking tot het genoemde onderwerp. Als Enphase in gebreke blijft bij het op enig moment naleven van de voorzieningen in deze Voorwaarden, kan dit in geen geval worden opgevat als een vrijstelling van dergelijke voorzieningen. Indien een voorziening in de Voorwaarden niet in geschrift kan worden nageleefd, blijven de resterende Voorwaarden van kracht, en wordt de niet-naleefbare voorziening beperkt of verwijderd tot het noodzakelijke minimum, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Elke interpretatie die inhoudt dat tegenstrijdigheden moeten worden opgelost ten nadele van de eisende partij is niet van toepassing in relatie tot de samenstelling of de interpretatie van deze Voorwaarden. De term “inclusief” houdt in “inclusief zonder beperkingen”.