Informacje prawne i zasady firmy Enphase

Wprowadzenie do Kodeksu postępowania Enphase Energy

Kodeks postępowania Enphase Energy

Wprowadzenie

W niniejszym Kodeksie postępowania („Kodeks”) określono zasady firmy Enphase Energy, Inc. („Enphase”, „my”, „nas”, „nasz”) dotyczące prowadzenia działalności w sposób uczciwy i przestrzegania etycznych i zgodnych z prawem praktyk biznesowych na całym świecie. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, członków zarządu i dyrektorów firmy Enphase i jej spółek zależnych (łącznie „Przedstawiciele firmy Enphase”), a także dostawców, sprzedawców, konsultantów i partnerów biznesowych (łącznie „Dostawcy firmy Enphase”) firmy Enphase i jej spółek zależnych, z których każda odpowiada za swoje postępowanie.

 • Jeśli jesteś Przedstawicielem firmy Enphase i masz pytania lub wątpliwości dotyczące Kodeksu, skieruj je do swojego kierownika, Działu zasobów ludzkich („Dział HR”) lub Działu prawnego („Dział prawny”).
 • Jeśli jesteś Dostawcą firmy Enphase i masz pytania lub wątpliwości dotyczące Kodeksu, prześlij je na adres legal@enphaseenergy.com
 • Firma Enphase prowadzi również Infolinię do zgłaszania nieprawidłowości (patrz punkt 16 poniżej), za pośrednictwem której można anonimowo zgłaszać wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu.

Dyrektor Działu prawnego pełni funkcję „Dyrektora ds. zgodności” do celów niniejszego Kodeksu. Dyrektor ds. zgodności odpowiada za badanie ewentualnych naruszeń Kodeksu, szkolenie Przedstawicieli firmy Enphase w zakresie postanowień Kodeksu, aktualizowanie Kodeksu w razie potrzeby oraz promowanie kultury odpowiedzialnego i etycznego postępowania. W razie potrzeby Dyrektor ds. zgodności może konsultować się z Działem prawnym, Działem HR, zewnętrznymi doradcami oraz Zarządem i jego komitetami.

1. Okazywanie innym szacunku.

Wszyscy Przedstawiciele firmy Enphase i Dostawcy firmy Enphase powinni być traktowani z szacunkiem, zarówno przez pracowników firmy Enphase, jak i przez innych pracowników. Firma Enphase nie będzie tolerować dyskryminacji ani nękania kandydatów, Przedstawicieli firmy Enphase lub Dostawców firmy Enphase ze względu na rasę, wyznanie, płeć, wiek, kastę, stan cywilny, pochodzenie, tożsamość czy orientację seksualną, status obywatelski, niepełnosprawność lub inną zakazaną klasyfikację. Enphase zabrania dyskryminujących oszczerstw, niepożądanych propozycji seksualnych lub molestowania seksualnego, a także wszelkich innych uwag, żartów lub zachowań, które tworzą obraźliwe lub wrogie środowisko pracy lub mu sprzyjają.

2. Zgodność z przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

Przedstawiciele firmy Enphase muszą przestrzegać przepisów prawa miast, stanów i krajów, w których firma Enphase prowadzi działalność. Przedstawiciele firmy Enphase powinni dążyć do zrozumienia wymogów prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do ich jednostek biznesowych i obszarów odpowiedzialności, a w razie jakichkolwiek wątpliwości powinni zasięgnąć porady swoich kierowników lub innych odpowiednich osób. Naruszenie praw, zasad i przepisów może narazić Ciebie, a także firmę Enphase na sankcje cywilne i karne. Każdy Dostawca firmy Enphase musi przestrzegać przepisów mających zastosowanie do jego działalności gospodarczej.

3. Dokładna dokumentacja finansowa.

Dokumentacja finansowa firmy Enphase musi być dokładna i kompletna we wszystkich istotnych aspektach. Musi być również zgodna z przepisami prawa i praktykami księgowymi. Dział finansowy odpowiada za przygotowywanie i raportowanie wyników finansowych firmy Enphase, ale takie sprawozdania finansowe są wynikiem działań, transakcji, wpisów i dokumentów przygotowywanych przez wiele osób w całej firmie Enphase. Przedstawiciele firmy Enphase muszą upewnić się, że wszystkie transakcje i dokumenty pomocnicze są kompletne, dokładne i zgodne z prawdą. Dostawcy firmy Enphase dołożą uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby pomóc Enphase w osiąganiu celów związanych z zapewnieniem zgodności wynikających z niniejszego punktu. Żaden Przedstawiciel firmy Enphase ani Dostawca firmy Enphase nie może podejmować ani autoryzować żadnych działań, które spowodowałyby, że nasza dokumentacja finansowa lub oświadczenie finansowe nie byłyby zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, zasadami i regulacjami Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oraz innymi przepisami, zasadami i regulacjami oraz nie może podejmować żadnych działań w celu nieuczciwego nakłaniania, wymuszania lub wprowadzania w błąd Działu finansowego lub naszych niezależnych audytorów bądź manipulowania ich działaniami. Żaden Przedstawiciel firmy Enphase ani Dostawca firmy Enphase nie powinien świadomie zezwalać firmie Enphase na składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń ani na pomijanie informacji niezbędnych do zapewnienia dokładności jakichkolwiek oświadczeń i raportów firmy Enphase. Każda osoba, która dowie się o jakimkolwiek odstępstwie od tych standardów, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić takie informacje swojemu kierownikowi (w stosownych przypadkach), Działowi HR lub Działowi prawnemu bądź przekazać je za pośrednictwem Infolinii do zgłaszania nieprawidłowości.

4. Wykorzystanie w obrocie papierami wartościowymi informacji poufnych.

Wszelkie istotne informacje niepubliczne dotyczące firmy Enphase, naszych dostawców, partnerów biznesowych i klientów należy traktować jako poufne, a Przedstawiciele firmy Enphase i Dostawcy firmy Enphase, którzy mają dostęp do takich informacji, powinni wykorzystywać je wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych Enphase. Wykorzystywanie jakichkolwiek istotnych, niepublicznych informacji do kupowania akcji lub przekazywanie takich danych innym osobom jest nieetyczne i niezgodne z prawem.

5. Zdrowie i bezpieczeństwo.

Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Każdy Przedstawiciel firmy Enphase odpowiada za przestrzeganie zasad i praktyk BHP oraz zgłaszanie wypadków, urazów i niebezpiecznego sprzętu, praktyk lub warunków. Przemoc i agresywne zachowanie są niedozwolone. Przedstawicielom firmy Enphase nie wolno przychodzić do pracy w stanie nietrzeźwości. Przedstawiciele firmy Enphase powinni również kierować się praktykami bezpieczeństwa opartymi na zdrowym rozsądku, np. nie wpuszczać obcych osób do budynków firmy Enphase bez nadzoru i zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania. Dostawcy firmy Enphase zapewnią, aby wszyscy ich pracownicy pracujący na terenie firmy Enphase lub ich zasoby będą zgodne z przekazanymi im Zasadami firmy Enphase dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawcy firmy Enphase muszą wdrażać własne zasady, których celem jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.

6. Konkurencja i uczciwe transakcje.

Staramy się pozostawić w tyle naszą konkurencję, postępując w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Dążymy do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez uzyskanie doskonałych wyników, a nie nieetyczne lub niezgodne z prawem praktyki biznesowe. Każdy Przedstawiciel firmy Enphase powinien starać się respektować prawa naszych klientów, dostawców, konkurentów i Przedstawicieli firmy Enphase oraz postępować w stosunku do nich uczciwie. Żadnemu Przedstawicielowi firmy Enphase nie wolno wykorzystywać innych osób w nieuczciwy sposób poprzez ukrywanie i nadużywanie poufnych informacji oraz manipulowanie tymi informacjami, przeinaczanie istotnych faktów lub jakiekolwiek inne celowe nieuczciwe praktyki. Dostawcy firmy Enphase mają obowiązek wdrożenia własnych zasad, które są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do konkurencji i uczciwego postępowania, oraz będą starać się wspierać kulturę promującą uczciwość i rzetelność we wszystkich kontaktach biznesowych.

7. Unikanie konfliktów interesów.

„Konflikt interesów” występuje, gdy prywatny interes danej osoby koliduje w jakikolwiek sposób z interesami firmy Enphase. Konflikt interesów może powstać, gdy Przedstawiciel firmy Enphase lub członek jego rodziny otrzymuje niewłaściwe korzyści osobiste ze względu na stanowisko zajmowane w firmie Enphase. Konflikt interesów może również powstać, gdy Przedstawiciel firmy Enphase podejmuje działania lub ma interesy, które utrudniają mu wykonywanie pracy w sposób obiektywny i skuteczny.

Konflikty interesów są zabronione, chyba że zostanie to specjalnie zatwierdzone przez Dyrektora ds. zgodności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące potencjalnego konfliktu interesów lub jeśli dowiesz się o rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie interesów, omów te kwestie ze swoim kierownikiem, Działem HR lub Działem prawnym. Kierownicy nie mogą zezwalać na istnienie konfliktów interesów ani podejmować decyzji w kwestii ustalenia istnienia problematycznego konfliktu interesów bez uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora ds. zgodności. Jeśli Twój kierownik jest zaangażowany w potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów, skontaktuj się z Działem HR, Działem prawnym lub skorzystaj z Infolinii do zgłaszania nieprawidłowości. Każda sytuacja wystąpienia konfliktu interesów z udziałem dyrektora wykonawczego lub członka zarządu, w tym udzielenie wszelkich pożyczek i gwarancji przez firmę Enphase z udziałem osób objętych niniejszym Kodeksem, również wymagają zgody Komitetu Audytu Zarządu („Komitet Audyt”).

8. Podarunki i oferty rozrywki.

Wręczanie podarunków lub składanie ofert rozrywki lub otrzymywanie takich korzyści od istniejącego lub potencjalnego klienta, dostawcy bądź konkurenta może być interpretowane jako niewłaściwa próba wpłynięcia na wykonywanie obowiązków lub faworyzowania określonych osób lub firm.

Przedstawiciel firmy Enphase i Dostawca firmy Enphase nie mogą oferować, wręczać ani przyjmować podarunków i ofert rozrywki (a) o nadmiernej wartości, (b) w gotówce, (c) które mogą zostać potraktowane jako łapówka lub prowizja bądź (d) które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa. Zasada ta ma zastosowanie do transakcji na całym świecie, nawet tam, gdzie praktyka ta jest powszechnie uważana za „sposób prowadzenia działalności”, a także dotyczy relacji z klientami, urzędnikami państwowymi, sprzedawcami i innymi stronami. Staramy się unikać nawet pozorów niestosowności, które mogą powstać w wyniku przekazywania przez Ciebie lub Twoją rodzinę podarunków, ofert rozrywki, płatności, opłat konsultingowych, pożyczek, ofert podróży lub innych wartościowych korzyści jakiemukolwiek obecnemu lub potencjalnemu klientowi, dostawcy lub konkurentowi lub otrzymywania ich od nich. Odpowiednie poziomy ofert rozrywki przekazywanych w związku ze zgodnymi z prawem transakcjami biznesowymi lub rozwojem relacji biznesowych są ogólnie dozwolone na mocy niniejszego Kodeksu, o ile ich koszty są uzasadnione.

Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjska ustawa antykorupcyjna i inne podobne przepisy (łącznie „Przepisy antykorupcyjne”) zabraniają oferowania, obiecywania lub przekazywania „dowolnej korzyści majątkowej” lub przekazywania „korzyści” innej osobie lub podmiotowi z zamiarem nakłonienia tej osoby lub podmiotu do podjęcia niewłaściwego działania lub nagrodzenia tej osoby za podjęcie niewłaściwego działania. Polityka antykorupcyjna firmy Enphase stanowi integralną część niniejszego Kodeksu i jest włączona do niniejszego Kodeksu przez odniesienie.

9. Korzyści związane z pracą w firmie.

Przedstawiciele firmy Enphase nie mogą czerpać osobistych korzyści z możliwości biznesowych, które są im przedstawiane lub które odkrywają dzięki stanowisku zajmowanemu w firmie Enphase lub poprzez wykorzystanie majątku lub informacji firmy, chyba że uzyskali na to zgodę swojego kierownika, Dyrektora ds. zgodności lub Komitetu Audytu. Nawet możliwości, które są uzyskiwane prywatnie przez Przedstawicieli firmy Enphase, mogą wzbudzać wątpliwości, jeśli są związane z istniejącymi lub proponowanymi obszarami działalności firmy Enphase. Przedstawiciele firmy Enphase nie mogą wykorzystywać swojego stanowiska w firmie Enphase, mienia firmy Enphase lub jej informacji w celu uzyskania niewłaściwych korzyści osobistych ani nie powinni w żaden sposób konkurować z firmą Enphase.

10. Informacje poufne.

Wiele informacji, do których Przedstawiciele firmy Enphase mają dostęp w firmie Enphase, ma charakter poufny lub zastrzeżony. Takie informacje nie powinny być ujawniane osobom spoza firmy Enphase, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane w przypadku działalności związanej z firmą i objęte warunkami Umowy o zachowaniu poufności zawartej z osobą lub podmiotem otrzymującym informacje. W trakcie obsługi naszych klientów Przedstawiciele firmy Enphase mogą również zapoznać się z informacjami poufnymi lub zastrzeżonymi na ich temat i równie ważne jest, aby Przedstawiciele firmy Enphase chronili swoje informacje poufne przed ich ujawnieniem innym osobom. Informacje o konkurencji muszą być zbierane w sposób ostrożny i nie mogą być pozyskiwane w sposób nieetyczny lub niezgodny z prawem.

11. Przepisy eksportowe.

Żadne produkty, oprogramowanie ani technologie firmy Enphase nie mogą być eksportowane do lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi z naruszeniem amerykańskich przepisów eksportowych.

12. Korzystanie z zasobów firmy i zasobów technologicznych.

Od wszystkich Przedstawicieli firmy Enphase i Dostawców firmy Enphase (w odpowiednim zakresie) oczekuje się ochrony aktywów firmy i zapewnienia ich efektywnego wykorzystywania. Kradzieże, niedbałość i marnotrawstwo mają bezpośredni wpływ na naszą rentowność. Chociaż dozwolone jest uzasadnione korzystanie ze sprzętu komputerowego do celów osobistych, na ogół oczekuje się, że mienie, urządzenia i produkty firmy Enphase będą wykorzystywane wyłącznie do uzasadnionych celów biznesowych.

Ważne jest również, aby Przedstawiciele firmy Enphase podjęli niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji znajdujących się na ich komputerach firmowych. Nie wolno umieszczać informacji wrażliwych lub poufnych w wiadomościach, które są szeroko rozpowszechniane lub wysyłane poza firmę Enphase. Jeśli jesteś Przedstawicielem firmy Enphase i masz powody, by sądzić, że Twoje hasło lub bezpieczeństwo komputera firmowego zostały naruszone, natychmiast zmień hasło i zgłoś zdarzenie swojemu kierownikowi oraz w Dziale IT.

Wszystkie wiadomości e-mail, poczta głosowa i pliki osobiste przechowywane na komputerach firmy Enphase stanowią własność firmy Enphase i nie należy oczekiwać poszanowania prywatności w odniesieniu do tych zasobów. Przedstawicielom firmy Enphase zabrania się wykorzystywania zasobów komputerowych firmy Enphase do przesyłania, wyświetlania lub przechowywania materiałów niezgodnych z prawem, obscenicznych lub zawierających treści pornograficzne. Niewłaściwe korzystanie z zasobów firmy Enphase przez użytkowników może mieć niekorzystny wpływ na firmę Enphase i narazić zarówno firmę, jak i Ciebie na odpowiedzialność prawną.

13. Międzynarodowe przepisy gospodarcze.

Od Przedstawicieli firmy Enphase i Dostawców firmy Enphase oczekuje się przestrzegania przepisów prawa we wszystkich krajach, w których prowadzą działalność, podróżują lub w inny sposób prowadzą interesy, w tym przepisów zakazujących łapówkarstwa, korupcji lub prowadzenia interesów z określonymi osobami, firmami lub krajami. Fakt, że niektóre przepisy mogą nie być ściśle egzekwowane, nie będzie akceptowany jako usprawiedliwienie braku ich przestrzegania. Jak wspomniano powyżej, Przepisy antykorupcyjne zabraniają wręczania jakiejkolwiek korzyści majątkowej w celu zachęcenia do podjęcia niewłaściwego działania. Przepisy antykorupcyjne wymagają również prowadzenia dokładnych ksiąg rachunkowych, a wszystkie transakcje muszą być odpowiednio rejestrowane. Przedstawiciele firmy Enphase i Dostawcy firmy Enphase muszą przestrzegać postanowień Przepisów antykorupcyjnych Enphase, które są włączone do niniejszego Kodeksu przez odniesienie.

Amerykańskie embarga ograniczają lub, w niektórych przypadkach, zabraniają firmie Enphase prowadzenia interesów z niektórymi innymi krajami, firmami lub osobami wymienionymi na zmieniających się okresowo listach. Jeśli nie masz pewności, czy dany kraj, firma lub osoba znajduje się obecnie na liście krajów objętych embargiem, skontaktuj się ze swoim kierownikiem (jeśli jesteś Przedstawicielem firmy Enphase) lub z Działem prawnym (jeśli jesteś Przedstawicielem firmy Enphase lub Dostawcą firmy Enphase) przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogą pociągać za sobą objęcie embargiem.

Ograniczenia antybojkotowe zabraniają firmie Enphase podejmowania jakichkolwiek działań, których skutkiem jest propagowanie lub wspieranie restrykcyjnych praktyk handlowych lub bojkotów, które są wspierane lub narzucane przez obcy kraj przeciwko krajowi lub osobie przyjaznej Stanom Zjednoczonym. Dostawcom firmy Enphase nie wolno żądać, aby firma Enphase zgodziła się na to, by nie prowadzić interesów z co najmniej jednym z krajów. Ponadto, jeśli Przedstawiciel firmy Enphase dowie się, że klient lub dostawca żąda (bądź zażądał) informacji o kontaktach firmy Enphase z określonymi krajami lub żąda (bądź zażądał), aby firma Enphase zgodziła się nie prowadzić interesów z co najmniej jednym z krajów, Przedstawiciel firmy Enphase musi niezwłocznie skontaktować się ze swoim kierownikiem lub z Działem prawnym.

14. Zatwierdzenia lub uchylenia.

Jakiekolwiek zatwierdzenie zachowań zabronionych przez niniejszy Kodeks lub jakiekolwiek uchylenie postanowień niniejszego Kodeksu wymaga zgody Dyrektora ds. zgodności. W odniesieniu do dyrektorów wykonawczych lub członków zarządu firmy Enphase, każda taka zgoda lub uchylenie wymaga również zatwierdzenia przez Komitet Audytu i może również wymagać publicznego ujawnienia zgodnie z zasadami SEC.

15. Przeciwdziałanie niewolnictwu i handlowi ludźmi.

Dostawcy firmy Enphase będą przestrzegać poniższych zasad dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi, a także wymagać, aby ich podwykonawcy, dostawcy i partnerzy biznesowi również przestrzegali takich zasad. Uznaje się, że poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich pracowników, wykonawców i wszelkiego personelu („pracownicy”) w inny sposób zatrudnionego przez Dostawców firmy Enphase, ich podwykonawców, dostawców i partnerów biznesowych.

 1. Pracownicy nie mogą pracować w warunkach pracy przymusowej, pracy więźniów, pracy w ramach windykacji długu, w zamian za utrzymanie bądź pracy niewolniczej, pracy ofiar handlu ludźmi ani obowiązkowej pracy w jakiejkolwiek formie, w tym nie można od nich wymagać przymusowych nadgodzin. Wszystkie prace muszą być wykonywane dobrowolnie.
 2. Pracownicy muszą mieć prawo do swobodnego rozwiązania stosunku pracy, w stosownych przypadkach, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i układami zbiorowymi oraz bez nakładania jakichkolwiek niewłaściwych kar.
 3. Pracownicy nie mogą być zmuszani psychicznie ani fizycznie do świadczenia swojej pracy.
 4. Pracownikom nie wolno konfiskować ani zatrzymywać dokumentów tożsamości lub pozwoleń na podróż, paszportów lub innych dokumentów urzędowych bądź innych wartościowych przedmiotów jako warunku zatrudnienia, a zatrzymanie mienia nie może być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do ograniczania wolności pracowników lub tworzenia miejsc pracy niewolniczej.
 5. Opłaty lub koszty związane z rekrutacją pracowników (w tym między innymi opłaty związane z wizami pracowniczymi, kosztami podróży i kosztami przetwarzania dokumentów) nie obciążają pracowników bezpośrednio ani pośrednio. Od pracowników nie będzie również wymagane dokonywanie płatności, które mają na celu stworzenie miejsca pracy niewolniczej lub skutkują stworzeniem takiego miejsca pracy, w tym płatności z tytułu zabezpieczenia, ani nie będzie się od nich wymagać odpracowania długów.
 6. Warunki zatrudnienia pracowników muszą być określone na piśmie w dokumencie, który jest dla nich zrozumiały i który jasno określa ich prawa i obowiązki. Ten dokument pisemny musi zawierać między innymi przejrzyste warunki dotyczące wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny, okresów płatności, godzin pracy oraz praw dotyczących przerw na odpoczynek i urlopów. Takie pisemne warunki zostaną dostarczone każdemu pracownikowi przed rozpoczęciem przez niego pracy, będą honorowane przez pracodawcę i muszą spełniać standardy branżowe oraz minimalne wymagania przepisów prawa i układów zbiorowych obowiązujących w miejscu wykonywania pracy.
 7. Zatrudnianie dzieci jest zabronione. Nie wolno zatrudniać osób poniżej minimalnego progu wiekowego wymaganego zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu wykonywania pracy. Z zastrzeżeniem nadrzędnego zakazu zatrudniania dzieci, jeżeli zatrudnieni są pracownicy poniżej 18 roku życia, należy zwrócić szczególną uwagę na ich obowiązki i warunki, w jakich mają wykonywać pracę, aby zapewnić, że nie doznają żadnych szkód fizycznych, psychicznych ani innych szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z ich pracy lub warunków pracy.
 8. Pracownicy, ich rodziny oraz osoby blisko z nimi związane nie będą poddawane surowemu ani nieludzkiemu traktowaniu, w tym między innymi karom fizycznym, przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub przymusowi seksualnemu, znieważaniu, nękaniu lub zastraszaniu. Pracownicy migrujący, ich rodziny i osoby blisko z nimi związane nie powinny być dyskryminowane ze względu na ich narodowość.
 9. Pracownicy będą mieć swobodę wnoszenia skarg do swoich pracodawców w związku ze sposobem ich traktowania przez pracodawcę i nie będą cierpieć z powodu krzywdy, odwetu ani prześladowania za złożenie skargi.
 10. Pracownicy będą mogli swobodnie przemieszczać się bez nieuzasadnionych ograniczeń i nie mogą być fizycznie ograniczani do danego miejsca pracy lub innych miejsc kontrolowanych przez pracodawcę (na przykład bloków mieszkalnych) ani nie mogą być ograniczani w sposób bardziej pośredni. Od pracowników nie wymaga się zamieszkania na terenie kontrolowanym przez pracodawcę, chyba że jest to konieczne ze względu na miejsce lub charakter wykonywanej pracy.
 11. W razie konieczności rekrutacji pracowników, którzy są zatrudniani za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak agencja pracy, należy zatrudniać wyłącznie renomowane agencje pośrednictwa pracy. W przypadku, gdy pracownicy są rekrutowani z zewnątrz w celu bezpośredniego zatrudnienia, należy korzystać wyłącznie z renomowanym agencji rekrutacyjnych. Wszystkie takie agencje muszą posiadać niezbędne licencje i rejestracje zgodnie z lokalnymi przepisami, wyrazić zgodę na przestrzeganie niniejszego Kodeksu i na poddanie się audytowi w celu zapewnienia zgodności z powyższym.
16. Zgłaszanie naruszeń.

Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu niniejszego Kodeksu, masz obowiązek zgłosić takie naruszenia, nie obawiając się działań odwetowych. Podejmiemy działania dyscyplinarne wobec każdej osoby w organizacji Enphase, która podejmie wobec Ciebie działania odwetowe. Jeśli firma Enphase ustali, że jakakolwiek osoba odpowiada za naruszenie Kodeksu, będzie ona podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku Przedstawiciela firmy Enphase lub rozwiązaniem naszej relacji biznesowej w przypadku Dostawcy firmy Enphase. Ponadto firma Enphase może być uprawniona do dochodzenia środków prawnych przeciwko Dostawcom firmy Enphase, którzy nie przestrzegają niniejszego Kodeksu.

Masz obowiązek zgłosić podejrzenie naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu swojemu kierownikowi. Jeśli nie masz takiej możliwości lub zdecydujesz się nie zgłaszać podejrzenia swojemu kierownikowi, może skontaktować się bezpośrednio z Działem HR, Działem prawnym lub Dyrektorem ds. zgodności bądź możesz skorzystać z Infolinii do zgłaszania nieprawidłowości. Twoje obawy zostaną bezzwłocznie zbadane, z zachowaniem najwyższego możliwego stopnia poufności w danych okolicznościach. Zarówno Ty, jak i Twój kierownik nie możecie prowadzić żadnego wstępnego dochodzenia, chyba że zostaniecie do tego upoważnieni przez Dyrektora ds. zgodności.

Firma Enphase utworzyła Infolinię do zgłaszania nieprawidłowości pod numerem telefonu (866) 388-3117 oraz portal internetowy pod adresem https://www.whistleblowerservices.com/enph dla osób, które chcą anonimowo zgłaszać naruszenia. Dostawcy firmy Enphase lub Przedstawiciele firmy Enphase nie będą musieli ujawniać swojej tożsamości podczas kontaktu z pracownikami Infolinii do zgłaszania nieprawidłowości, chociaż podanie tożsamości może pomóc w naszym dochodzeniu.

Kierownicy firmy Enphase muszą niezwłocznie zgłaszać przypadki naruszenia Kodeksu Dyrektorowi ds. zgodności. Jeśli uważasz, że Twój kierownik nie podjął odpowiednich działań, musisz skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem ds. zgodności.

Sprawozdania dotyczące księgowości, wewnętrznych kontroli księgowych lub spraw związanych z audytem będą kierowane do Komitetu Audytu, do którego obowiązków należy prowadzenie lub nadzorowanie wszelkich podjętych dochodzeń.

Dokumentacja prawna