Informacje prawne i zasady firmy Enphase

Warunki Programu Enphase Installer Network

Umowa z instalatorem rozwiązań Enphase

Zaktualizowano: 11 czerwca 2020 r.

JEŚLI UCZESTNIK JEST INSTALATOREM ROZWIĄZAŃ ENPHASE („INSTALATOR” LUB „UCZESTNIK”) I ZOSTAŁ ZAPROSZONY DO UDZIAŁU W JEDNYM LUB OBU PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW ENPHASE I/LUB PROGRAMIE ENPHASE INSTALLER NETWORK („EIN”) (KAŻDY ZWANY DALEJ Z OSOBNA „PROGRAMEM” I ŁĄCZNIE „PROGRAMAMI”), NINIEJSZA UMOWA Z INSTALATOREM ROZWIĄZAŃ ENPHASE („UMOWA”) OPISUJE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TAKIM PROGRAMIE LUB TAKICH PROGRAMACH. UCZESTNIK NIE MA OBOWIĄZKU WZIĘCIA UDZIAŁU W ŻADNYM PROGRAMIE, ALE JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PROGRAMU, WÓWCZAS NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMACH. Uczestnik i firma Enphase są określani w niniejszej Umowie jako „Strona” i łącznie jako „Strony”.

Warunki ogólne

 1. Uczestnictwo. W Programie można uczestniczyć wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia. Firma Enphase może zaprosić Instalatora do udziału w jednym lub w obu Programach. Jeśli firma Enphase zaprosi Instalatora do złożenia wniosku o udział w Programie, Instalator może przyjąć zaproszenie, rejestrując się zgodnie z instrukcjami firmy Enphase zawartymi w zaproszeniu Instalatora. W ramach rejestracji Instalator musi wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Po pisemnym potwierdzeniu przez firmę Enphase rejestracji Instalatora Instalator staje się „Uczestnikiem”. Jeśli Instalator zdecyduje się na udział w Programie dotyczącym potencjalnych klientów, zastosowanie będą miały wówczas warunki określone w Załączniku 1 niniejszej Umowy. Jeśli Instalator zdecyduje się przyjąć zaproszenie firmy Enphase do udziału w Programie EIN, zastosowanie będą miały wówczas warunki określone w Załączniku 2 niniejszej Umowy.
 2. Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać (a) w dniu, w którym Instalator prześle swoje preferencje dotyczące Informacji o potencjalnym kliencie w sieci Enlighten (jeśli Instalator został zaproszony do udziału w Programie dotyczącym potencjalnych klientów); lub (b) w dniu rejestracji w Programie EIN (jeśli Instalator został zaproszony przez firmę Enphase do udziału w Programie EIN), w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez podania powodu, przesyłając drugiej Stronie pisemne powiadomienie z co najmniej dziesięciodniowym (10-dniowym) wyprzedzeniem. Niezależnie od powyższego firma Enphase może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub wypowiedzieć uczestnictwo Instalatora w jednym lub w obu Programach ze skutkiem natychmiastowym, za wypowiedzeniem, jeśli Instalator nie spełni odpowiednich wymagań Programu.
 3. Informacje zwrotne. Jeśli Uczestnik, według własnego uznania, przekaże firmie Enphase jakiekolwiek sugestie, uwagi lub inne informacje zwrotne dotyczące produktów lub usług firmy Enphase („Informacje zwrotne”), firma Enphase będzie mieć prawo do wykorzystania Informacji zwrotnych w dowolnym celu bez ograniczeń lub bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu należnego Uczestnikowi i/lub jego przedstawicielom.
 4. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA ENPHASE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PROGRAMÓW, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W TYM W ODNIESIENIU DO WYKONANIA, FUNKCJONALNOŚCI, JAKOŚCI, KORZYŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI WSZYSTKICH POWYŻSZYCH. TREŚĆ JEST DOSTARCZANA W STANIE „W JAKIM JEST” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, Z WYŁĄCZENIEM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MA NA CELU OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNEJ STRONY ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA TEJ STRONY LUB ZA OSZUSTWA, FAŁSZYWE OŚWIADCZENIE NIEZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM LUB FAŁSZYWE PRZEDSTAWIANIE FAKTÓW. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYWŁASZCZANIEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, FIRMA ENPHASE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, POŚREDNIE, RETORSYJNE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY BĄDŹ UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA ENPHASE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ NIEZALEŻNE OD WYŁĄCZNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.
 6. Zgodność z prawem; Etyczne postępowanie w biznesie. Uczestnik będzie przez cały czas przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz będzie prowadzić swoją działalność w sposób, który będzie mieć pozytywny wpływ na wizerunek firmy Enphase, produkty lub usługi Enphase i nie będzie ich dyskredytować. Ponadto Uczestnik nie będzie angażować się w żadne oszukańcze, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawem lub nieetyczne praktyki biznesowe.
 7. Niezależni wykonawcy. Niniejsza Umowa nie tworzy relacji partnerskiej, franczyzowej, joint venture, agencyjnej, powierniczej ani stosunku pracy między Uczestnikiem a firmą Enphase, niezależnie od użycia terminu „partner” w niniejszej Umowie lub Przewodniku po Programie. Żadna ze stron nie będzie oświadczać, że ma jakiekolwiek uprawnienia do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, w imieniu drugiej strony, ani do reprezentowania drugiej strony jako agenta, pracownika, franczyzobiorcy lub w jakimkolwiek innym charakterze. Żadne osoby trzecie nie są beneficjentami niniejszej Umowy. Uczestnik nie będzie składać żadnych propozycji, obietnic, oświadczeń, udzielać gwarancji ani rękojmi w imieniu firmy Enphase.
 8. Współpraca podczas sporów. Uczestnik będzie współpracować z firmą Enphase w przypadku wszelkich dochodzeń, sporów lub kontrowersji, w które firma Enphase może się zaangażować i o których Uczestnik może wiedzieć. Taka współpraca będzie obejmować ujawnienie odpowiednich dokumentów i informacji finansowych oraz wywiady z personelem Uczestnika. Takie zobowiązanie będzie kontynuowane po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 9. Powiadomienia. Powiadomienia przekazywane na mocy niniejszej Umowy (i) przez firmę Enphase będą wysyłane do osoby, którą Uczestnik wskaże w swojej instancji Enphase Enlighten jako administratora konta Uczestnika; a (ii) przez Uczestnika będą wysyłane na adres legal@enphaseenergy.com.
 10. Obowiązujące prawo; właściwość miejscowa.
  1. W przypadku Instalatorów mieszkających i prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych Ameryki Umowa i udział Instalatora w Programie(-ach) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia bez względu na jakiekolwiek zasady prawa kolizyjnego. Instalator i firma Enphase wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję rzeczową i właściwość miejscową sądu stanowego hrabstwa Santa Clara w stanie Kalifornia w USA lub sądu federalnego północnego dystryktu stanu Kalifornia w USA, z wyjątkiem tego, że żadne postanowienia nie będą ograniczać strony w dochodzeniu zadośćuczynienia w celu ochrony swojego prawa własności intelektualnej w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszych Warunków.
  2. W przypadku Instalatorów zamieszkałych i działających na terenie Unii Europejskiej udział Instalatora objętego Umową w Programie podlega prawu Anglii i Walii i będzie zgodnie z nim interpretowany, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.
 11. Postanowienia ogólne. Instalator nie dokona cesji ani nie przeniesie niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw lub obowiązków, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Enphase. Każda cesja, która narusza postanowienia niniejszej Umowy, będzie nieważna. Niniejsza Umowa (w tym stosowny Załącznik lub Załączniki, w zależności od przypadku) stanowi całość porozumienia między firmą Enphase a Instalatorem i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczeń i umów dotyczących przebiegu transakcji, ustnych lub pisemnych, między Instalatorem a firmą Enphase w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. W celu zmiany postanowień niniejszej Umowy nie można powoływać się na żaden przebieg transakcji lub prowadzenie działalności handlowej. Niewykonanie przez firmę Enphase któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie w żaden sposób interpretowane jako odstąpienie od takich postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niewykonalne zgodnie z zapisem, pozostała część Umowy pozostanie w mocy, a niewykonalne postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsza Umowa pozostała w pełnej mocy, była skuteczna i wykonalna. Żadna zasada wykładni stanowiąca, że niejasności mają być rozstrzygane w stosunku do strony sporządzającej, nie będzie stosowana w związku z wykładnią lub interpretacją niniejszej Umowy.

Załącznik 1

Warunki Programu dotyczącego potencjalnych klientów firmy Enphase

Następujące Warunki Programu dotyczącego potencjalnych klientów Enphase („Warunki dotyczące potencjalnych klientów”) mają zastosowanie do Programu dotyczącego potencjalnych klientów i są włączone do Umowy z Instalatorem rozwiązań Enphase w drodze odniesienia. Wszelkie zawarte w niniejszym Załączniku 1 odniesienia do „Umowy” odnoszą się łącznie do Umowy i niniejszych Warunków dotyczących potencjalnych klientów. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym Załączniku 1, będą miały znaczenie przypisane im w Umowie z Instalatorem rozwiązań Enphase. Uczestnik może być zobowiązany do elektronicznego lub fizycznego podpisania niniejszej Umowy przed otrzymaniem Informacji o potencjalnym klientem (zdefiniowanej poniżej).

 1. Opis Programu dotyczącego potencjalnych klientów:
  1. Uczestnik zajmuje się instalacją mikroinwerterów Enphase, rozwiązań pamięci masowej i innych produktów firmy Enphase (łącznie „Produkty firmy Enphase”) w systemach fotowoltaicznych i/lub magazynowych należących do indywidualnych właścicieli domów (z których każdy zwany jest „Użytkownikiem końcowymi).
  2. Od czasu do czasu Enphase Energy Inc. i jej spółki zależne („my”, „nas”, „nasz” lub „Enphase”) prowadzą działania marketingowe związane z Produktami firmy Enphase, które mogą obejmować marketing bezpośredni Produktów firmy Enphase na rzecz Użytkowników końcowych, przez Internet, platformę Enphase Enlighten™, wiadomości e-mail, SMS-y i/lub inne autoryzowane medium.
  3. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych działań marketingowych Użytkownik końcowy wyrazi zainteresowanie zakupem Produktów firmy Enphase (każdy taki Użytkownik końcowy jest „Potencjalnym użytkownikiem końcowym”), firma Enphase może przekazać Uczestnikowi takie informacje o Potencjalnym Użytkowniku końcowym, w tym między innymi dane kontaktowe, wymagania dotyczące Produktów firmy Enphase i/lub inne potencjalnie dane osobowe (takie zbiorcze informacje o Potencjalnym Użytkowniku końcowym określa się jako „Informacje o potencjalnym kliencie”).
  4. Po pozyskaniu od nas Informacji o potencjalnym kliencie Uczestnik zgadza się spełnić wymagania Potencjalnego Użytkownika końcowego dotyczące Produktów firmy Enphase, na warunkach uzgodnionych między Uczestnikiem a Potencjalnym Użytkownikiem końcowym oraz z zastrzeżeniem niniejszej Umowy.
 1. Udostępnianie Informacji o potencjalnym kliencie i wyłączność
  1. Firma Enphase może okresowo udostępniać Uczestnikowi Informacje o potencjalnym kliencie, które mogą obejmować wymagania Potencjalnego Użytkownika końcowego dotyczące Produktów firmy Enphase.
  2. Po otrzymaniu Informacji o potencjalnym kliencie od firmy Enphase Uczestnik będzie zobowiązany do potwierdzenia zamiaru podjęcia Działań następczych w odniesieniu do Informacji o potencjalnym kliencie poprzez zaakceptowanie Informacji o potencjalnym klienta w okresie wskazanym przez firmę Enphase, a następnie niezwłocznie (i nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych) faktycznie podejmie Działania następcze w odniesieniu do Informacji o potencjalnym kliencie. „Działania następcze” w znaczeniu użytym w niniejszej Umowie będą oznaczać skontaktowanie się z Potencjalnym Użytkownikiem końcowym wskazanym w Informacjach o potencjalnym kliencie oraz działania marketingowe dotyczące Produktów firmy Enphase i oferowanie ich do sprzedaży. W przypadku gdy: (i) Uczestnik nie kontynuuje Działań następczych w odniesieniu do Informacji o potencjalnym kliencie w wyżej wymienionym okresie; lub (ii) Uczestnik zdecyduje się nie podejmować Działań następczych w odniesieniu do Informacji o potencjalnym kliencie (takie Informacje o potencjalnym kliencie są opisane w (i) oraz (ii) jako „Informacje o utraconym potencjalnym kliencie”), Uczestnik wyraźnie zobowiązuje się, że: (a) Uczestnik nie będzie przechowywać Informacji o utraconym potencjalnym kliencie pozyskanych z systemów i baz danych Uczestnika ani w jakimkolwiek innym formacie używanym do przechowywania informacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, oraz (b) Uczestnik nie będzie w inny sposób nawiązywać kontaktu z wykorzystaniem takich Utraconych Informacji o potencjalnym kliencie za pomocą jakiegokolwiek medium lub w jakikolwiek inny sposób, w odniesieniu do rozwiązań w zakresie zarządzania energią i/lub przechowywania podobnych do Produktów firmy Enphase („Produkty konkurencji”), bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Enphase; pod warunkiem jednak, że punkty B(2) (a) i (b) nie będą wymagać od Instalatora usunięcia jakichkolwiek informacji, które Instalator posiadał przed otrzymaniem jakichkolwiek Informacji o utraconym potencjalnym kliencie od firmy Enphase.
  3. Jeśli w odpowiedzi na Działania następcze Potencjalny Użytkownik końcowy wyrazi zgodę na zakup Produktów firmy Enphase, Uczestnik niezwłocznie spełni wymagania takiego Potencjalnego Użytkownika końcowego, korzystając z Produktów firmy Enphase. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zezwala ani nie sugeruje, że Uczestnik może spełnić wymagania Potencjalnego Użytkownika końcowego wynikające z Informacji o potencjalnym kliencie, korzystając z jakichkolwiek Produktów konkurencji, a naruszenie niniejszego punktu 1.3 będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ograniczenia w punktach 1.2 i 1.3 powyżej są konieczne, biorąc pod uwagę starania i zasoby wykorzystane przez nas do generowania Informacji o potencjalnym kliencie oraz że firma Enphase zawiera niniejszą Umowę z Uczestnikiem w oparciu o te ograniczenia, wyżej wymienione gwarancje i inne środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie, które stanowią istotną podstawę umowy między Uczestnikiem a nami.
  5. Jedynym i wyłącznym obowiązkiem Uczestnika będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń oraz przestrzeganie wszystkich kodeksów, przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do instalacji i ponownej sprzedaży Produktów firmy Enphase na rzecz Potencjalnych Użytkowników końcowych.
 1. Warunki dodatkowe: Poniższe dodatkowe warunki mają zastosowanie do Uczestnika w zależności od: (a) tego, czy Potencjalny Użytkownik końcowy zdecyduje się na zakup produktów firmy Enphase; i/lub (b) czy Potencjalny Użytkownik końcowy jest Użytkownikiem, który zainstalował już Produkty firmy Enphase w swoim zakładzie, korzystając z usług instalatora, który nie jest obecnie aktywny („System osierocony”).
  1. Rozwiązania pamięci masowej: Przed podjęciem Działań następczych w odniesieniu do Informacji o potencjalnym kliencie w przypadku gdy Potencjalni Użytkownicy końcowi wyrazili zainteresowanie zakupem produktów pamięci masowej firmy Enphase, Uczestnik: (i) zarejestruje się na szkolenie Ensemble dotyczące takich produktów i je ukończy; (ii) po ukończeniu szkolenia w zakresie (i) Uczestnik przeszkoli Potencjalnych Użytkowników końcowych w zakresie korzyści, wartości i dostępności rozwiązania Ensemble firmy Enphase w sposób zadowalający dla firmy Enphase; oraz (iii) jeśli Potencjalny Użytkownik końcowy zdecyduje się na zakup rozwiązania Ensemble firmy Enphase, nabędzie rozwiązanie Ensemble od firmy Enphase lub jej autoryzowanych dystrybutorów, aby spełnić wymagania Potencjalnego Użytkownika końcowego.
  2. Systemy osierocone: Możemy dostarczyć Uczestnikowi Informacji o potencjalnym kliencie dla Systemów osieroconych. Takie Informacje o potencjalnym kliencie będą zawierać informacje dotyczące pełnej konfiguracji, w tym między innymi liczby mikro, stanu systemu i szczegóły aktywacji. Jeśli Uczestnik zdecyduje się na podjęcie Działań następczych w odniesieniu do takich Informacji o potencjalnym kliencie, Uczestnik zostanie przypisany do instalatora takiego Osieroconego systemu, a informacja o zmianie instalatora zostanie przekazana Potencjalnemu Użytkownikowi końcowemu. Należy pamiętać, że Uczestnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadną gwarancję wykonania ani za jakiekolwiek istniejące wady systemu, a prawo własności gwarancji na produkty w odniesieniu do systemów będzie nadal należało do firmy Enphase. Niezależnie od powyższego, wszystkie inne warunki dotyczące Informacji o potencjalnym kliencie i Użytkowników końcowych będą nadal obowiązywać w odniesieniu do Informacji o potencjalnym kliencie na potrzeby Systemów osieroconych.

 

 1. Poufność.Uczestnik zgadza się bezterminowo zachować poufność Informacji o potencjalnym kliencie i nie ujawniać Informacji o potencjalnym kliencie ani nie zezwalać osobom trzecim lub podmiotom na dostęp do Informacji o potencjalnym kliencie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Enphase lub Użytkownika końcowego. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Informacje o potencjalnym kliencie będą wykorzystywane przez taki personel, jak jest to wymagane, wyłącznie w związku ze zobowiązaniami określonymi w niniejszym dokumencie i nie będą wykorzystywane przez Uczestnika lub jego podwykonawców do jakichkolwiek celów wewnętrznych, komercyjnych lub innych w jakikolwiek sposób. Uczestnik uznaje i przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Informacji o potencjalnym kliencie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy spowoduje nieodwracalne szkody dla firmy Enphase, w przypadku których środki prawne mogą być niewystarczające. W związku z tym firma Enphase będzie mieć prawo do żądania natychmiastowego nakazu sądowego w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia tych zobowiązań dotyczących poufności bez składania zabezpieczenia w celu uzyskania takiego zwolnienia.

 

 1. Zgodność z Przepisami o ochronie prywatności. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania Danych osobowych odnoszących się do Informacji o potencjalnym kliencie dostarczonych przez firmę Enphase, w tym między innymi Przepisów o ochronie prywatności związanych z Danymi osobowymi dowolnego Potencjalnego Użytkownika końcowego, które mogą być zawarte w Informacjach o potencjalnym kliencie. Do celów niniejszej Umowy: (i) „Dane osobowe” oznaczają (a) „dane osobowe”, „dane osobiste” lub „informacje umożliwiające identyfikację danej osoby” zgodnie z definicją w Przepisach o ochronie prywatności; lub (b) wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, gospodarstwa domowego lub urządzenia; (ii) „Przepisy o ochronie prywatności” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy prawa lub regulacje bądź wiążące wytyczne wydane przez podmiot rządowy regulujące (a) prywatność, ochronę lub bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym w zakresie gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przekazywania, ujawniania, udostępniania, niszczenia lub innego rodzaju przetwarzania (zwane dalej łącznie „Przetwarzanie”) Danych osobowych lub (b) reklamę behawioralną online, elektroniczne monitorowanie lub nagrywanie rozmów, lub wszelkie połączenia wychodzące, wiadomości tekstowe, telemarketing lub e-mail marketing, obowiązujące okresowo, w tym między innymi Dyrektywę 2002/58/WE, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 („RODO”), Ustawę o federalnej komisji handlu, Ustawę o ochronie konsumentów telefonicznych („TCPA”), Ustawę o telemarketingu i konsumenckim zapobieganiu oszustwom i nadużyciom, („TCFAPA”), Ustawę o kontroli ataków na niezamawianą pornografię i marketing z 2003 r. („CAN-SPAM”), Kalifornijska ustawę o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) oraz wszelkie przepisy ogłoszone na jej podstawie, w każdym przypadku, okresowo nowelizowane, i/lub wszelkie równoważne krajowe, stanowe lub regionalne przepisy ustawowe i wykonawcze, które w inny sposób regulują Dane osobowe; (iii) „Wniosek podmiotu danych” oznacza każdy wniosek złożony przez podmiot danych w celu skorzystania z jego praw zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie prywatności; (iv) „Organ regulacyjny” oznacza dowolny organ regulacyjny, rządowy lub nadzorczy sprawujący władzę nad całością lub jakąkolwiek częścią Przetwarzania Danych osobowych; (v) „Administrator danych” oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych; (vi) „Podmiot przetwarzający dane” oznacza podmiot, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora danych; oraz (vii) „Osoba, której dane dotyczą” oznacza osobę, której dotyczą Dane osobowe.

 

 1. Przetwarzanie danych.
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w odniesieniu do jakiegokolwiek Przetwarzania podjętego przez lub w imieniu Uczestnika, jakichkolwiek Danych osobowych Potencjalnych Użytkowników końcowych zawartych w Informacjach o potencjalnym kliencie w zakresie, w jakim takie Dane osobowe podlegają Przepisom o ochronie prywatności („Stosowne Dane osobowe”), Uczestnik jest Administratorem danych. Firma Enphase przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w odniesieniu do Przetwarzania Stosownych Danych osobowych firma Enphase jest Administratorem danych. Uczestnik zgadza się, że Uczestnik i firma Enphase są niezależnymi Administratorami danych w odniesieniu do Stosownych Danych osobowych i każdy z nich może niezależnie określić cele i sposoby Przetwarzania Stosownych Danych osobowych. Uczestnik zgadza się, że Uczestnik i firma Enphase nie działają jako współadministratorzy zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie prywatności. Uczestnik zgadza się, że firma Enphase nie będzie miała żadnych zobowiązań ani nie będzie ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do Przetwarzania Danych osobowych przez Uczestnika w charakterze Administratora danych lub Przetwarzania Danych osobowych przez Uczestnika w sposób inny, niż uzgodniony lub dozwolony niniejszą Umową. Uczestnik zgadza się przestrzegać obowiązujących Przepisów o ochronie prywatności (w tym warunków mających zastosowanie do Uczestnika jako Administratora danych) w związku z Przetwarzaniem Stosownych Danych osobowych przez Uczestnika lub w imieniu Uczestnika.
  2. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Uczestnik wdrożył i będzie utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu zapewnienia i umożliwienia Uczestnikowi wykazania, że Przetwarzanie Stosownych Danych osobowych przez Uczestnika odbywa się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w celu zabezpieczenia Stosownych Danych osobowych i ochrony przed Naruszeniem ochrony danych (zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Umowie). Ponadto Uczestnik przyjął, wdrożył i będzie utrzymywać zasady, procedury i systemy w odpowiedzi na zobowiązania prawne Uczestnika i potrzeby Osoby, której dane dotyczą, którego Stosowne Dane osobowe są przetwarzane przez Uczestnika („Stosowne Osoby, których dane dotyczą”), w tym postanowienie, że Stosowne Osoby, których dane dotyczą mogą zrezygnować z subskrypcji/zrezygnować z komunikacji marketingowej, a także, że Uczestnik odpowiednio zaktualizuje swoją dokumentację.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (a) Uczestnik będzie przetwarzać Dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (w tym Przepisami o ochronie prywatności), w tym między innymi (i) ustanowi ważną podstawę prawną w odniesieniu do Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie prywatności; (ii) podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania dokładności, integralności, dostępności, prywatności i bezpieczeństwa Danych osobowych; oraz (iii) będzie przekazywać Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię wyłącznie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych dotyczących przekazywania Danych osobowych administratorom mającym siedzibę w państwach trzecich, którzy nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, jak opisano w art. 46 RODO lub stosując inne rozwiązanie umożliwiające zgodne z prawem przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego zgodnie z art. 45 lub 46 RODO (np. Tarcza Prywatności UE-USA), jeżeli Przepisy o ochronie prywatności ograniczają takie przekazywanie; (b) jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów prawa mających zastosowanie do komunikacji ze Stosowną Osobą, której dane dotyczą w jurysdykcji, w której znajduje się Stosowna Osoba, której dane dotyczą, Uczestnik przekaże wszelkie niezbędne powiadomienia i uzyska wszelkie konieczne zgody Stosownych Osób, których dane dotyczą na zamierzone wykorzystanie Stosownych danych osobowych przez Uczestnika; (c) Uczestnik spowoduje, że personel, agenci i podwykonawcy Uczestnika powstrzymają się od wykorzystywania Stosownych Danych osobowych do kontaktowania się ze Stosownymi Osobami, których dane dotyczą, które zrezygnowały z subskrypcji lub zrezygnowały z otrzymywania komunikacji od Uczestnika w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w celu otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego; (d) Uczestnik sprawdzi i zastosuje się do wszelkich list wykluczeń, preferencji i/lub powiadomień Osoby, której dane dotyczą przechowywanych i dostarczanych przez firmę Enphase lub zawartych w Produkcie przed wysłaniem jakichkolwiek wiadomości do jakiejkolwiek Osoby, której dane dotyczą; oraz (e) Uczestnik zapewni firmie Enphase terminową i uzasadnioną pomoc oraz informacje dotyczące Przetwarzania przez Uczestnika Stosownych Danych osobowych, które mogą być wymagane przez firmę Enphase w celu zapewnienia zgodności lub wykazania zgodności z obowiązującymi Przepisami o ochronie prywatności.
  4. Uczestnik będzie:
   1. Racjonalnie współpracować z firmą Enphase, aby umożliwić jej wywiązanie się ze swoich zobowiązań, w stosownych przypadkach, wynikających z Przepisów o ochronie prywatności, w tym między innymi
    • W zakresie, w jakim Uczestnik otrzyma wniosek od Osoby, której dane dotyczą o skorzystanie z wszelkich mających zastosowanie praw (w tym prośby o dostęp, poprawienie, usunięcie, sprzeciw lub przeniesienie) na mocy Przepisów o ochronie prywatności odnoszących się do Stosownych Danych osobowych, Uczestnik odpowie w zakresie wymaganym na mocy Przepisów o ochronie prywatności i będzie rozsądnie współpracować z firmą Enphase, aby wesprzeć ją, w razie potrzeby, w odpowiedzi na wniosek.
    • W zakresie, w jakim firma Enphase otrzyma wniosek od Organu regulacyjnego w odniesieniu do Stosownych Danych osobowych, dla których Uczestnik jest również Administratorem Danych, Uczestnik będzie racjonalnie wspierać wysiłki firmy Enphase, aby odpowiedzieć na taki wniosek.
    • W zakresie, w jakim firma Enphase musi przeprowadzić ocenę skutków w zakresie ochrony danych („DPIA”) obejmującą uprzednią konsultację z organem nadzorczym, Uczestnik będzie rozsądnie współpracować z firmą Enphase w ramach prowadzenia oceny DPIA, aby pomóc w jej ukończeniu.
    • W zakresie, w jakim firma Enphase opiera się na zgodzie jako prawnej podstawie Przetwarzania, Uczestnik będzie racjonalnie wspierać wysiłki firmy Enphase w celu spełnienia wymagań dotyczących uzyskania i wykazania posiadania ważnej zgody.
   2. Udostępni firmie Enphase wszelkie informacje i zapisy, których firma Enphase lub organ rządowy zasadnie zażąda w związku z przetwarzaniem Stosownych Danych osobowych przez Uczestnika, włączając uzasadniony zakres współpracy przy wszelkich wymaganych audytach.
   3. Będzie prowadzić racjonalnie szczegółową ewidencję dotyczącą (a) działań Uczestnika w zakresie Przetwarzania; (b) przestrzegania przez Uczestnika niniejszej Umowy; oraz (c) Naruszenia ochrony danych.
   4. W zakresie, w jakim Uczestnik angażuje zewnętrzny Podmiot przetwarzający dane w związku z Przetwarzaniem przez Uczestnika Stosownych Danych osobowych, przed zezwoleniem takiej osobie trzeciej na przetwarzanie Stosownych Danych osobowych Uczestnik zawrze z taką osobą trzecią umowę, która spełnia wymagania obowiązujących Przepisów o ochronie prywatności (takich jak RODO) i nakłada na taką osobę zasadniczo podobne obowiązki, jak te, którym Uczestnik podlega na mocy niniejszej Umowy. 
   5. Zapewni wszelkie informacje i pomoc wymaganą przez firmę Enphase w zakresie przestrzegania Przepisów o ochronie prywatności, w tym między innymi reagowania przez firmę Enphase na wszelkie przypadki Naruszenia ochrony danych (zgodnie z definicją poniżej) lub naruszenia bezpieczeństwa określone w Przepisach dotyczących prywatności.

 

 1. Naruszenie ochrony danych. W przypadku uzyskania wiedzy, że Stosowne Dane osobowe przechowywane przez Uczestnika w ramach lub w związku z Programem są lub mogły być przedmiotem nieuprawnionego dostępu, pozyskania lub ujawnienia, bądź zostały utracone w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo nieuprawnionego dostępu, pozyskania lub ujawnienia Stosownych Danych osobowych lub „naruszenia ochrony danych” zgodnie z definicją RODO (dalej „Naruszenie ochrony danych”), wówczas Uczestnik:
  1. powiadomi firmę Enphase na piśmie niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o Naruszeniu ochrony danych (w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin) przed upublicznieniem jakichkolwiek innych informacji związanych z takim Naruszeniem ochrony danych;
  2. niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu (a) wypełnienia zobowiązań Uczestnika wynikających z Przepisów o ochronie prywatności w związku z takim zdarzeniem, włączając naprawienie takiego Naruszenia ochrony danych; (b) zapobiegania lub łagodzenia wszelkich konsekwencji, w tym poważnych szkód (o których mowa w Przepisach o ochronie prywatności) dla osób, których zdarzenie dotyczy; oraz (c) przekazania firmie Enphase wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, jakich zażąda Enphase w związku ze zdarzeniem;
  3. tak szybko, jak to możliwe, (a) podejmie dochodzenie w celu ustalenia, w jakim zakresie Naruszenie ochrony danych dotyczy wszelkich Stosownych Danych osobowych objętych Programem, włączając przeprowadzenie oceny podejrzenia Naruszenia ochrony danych; oraz (b) przekaże firmie Enphase wyniki dochodzenia i oceny na piśmie, w tym szczegóły i okoliczności, które doprowadziły do Naruszenia ochrony danych oraz wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez firmę Enphase w związku z takim zdarzeniem; oraz
  4. zastosuje się do wszystkich wskazówek firmy Enphase w związku z Naruszeniem ochrony danych w odniesieniu do Stosownych Danych osobowych objętych niniejszą Umową, w tym między innymi: (a) na żądanie firmy Enphase wywiąże się z wszelkich obowiązków informacyjnych, jakie mogą mieć zastosowanie do firmy Enphase na mocy Przepisów o ochronie prywatności w związku z Naruszeniem ochrony Stosownych Danych osobowych Uczestnika; oraz (b) powstrzyma się od przekazywania jakichkolwiek informacji do momentu uzyskania pisemnej zgody firmy Enphase.

 

 1. Zwolnienie z odpowiedzialności. Uczestnik niniejszym zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Enphase, jej podmioty dominujące, podmioty stowarzyszone, spółki zależne oraz ich kadrę zarządzającą, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi kosztami, wydatkami, grzywnami regulacyjnymi, roszczeniami, żądaniami, działaniami i stratami (w tym uzasadnionymi opłatami i kosztami adwokackimi) poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich wniesionymi przeciwko firmie Enphase na podstawie lub w związku z (a) wynikami i uczestnictwem Uczestnika w Programie; (b) zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Uczestnika; lub (c) jakimkolwiek naruszeniem lub niespełnieniem przez Uczestnika jakiegokolwiek zobowiązania, oświadczenia lub gwarancji określonej w niniejszej Umowie.
 1. Odpowiedzialność.  Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną (w stosunku do odpowiedniego podmiotu rządowego lub innej osoby trzeciej) wynikającą lub powstałą w związku z (a) naruszeniem obowiązków nałożonych na Uczestnika w niniejszej Umowie; (b) Przetwarzaniem Danych osobowych przez Uczestnika w związku z niniejszą Umową; oraz (c) zaniedbaniem lub winą umyślną Uczestnika.

 

 1. Rozwiązanie Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy lub zakończenia udziału Uczestnika w Programie bez względu na przyczynę Uczestnik zobowiązuje się: (i) natychmiastowo zaprzestać korzystania z Informacji o potencjalnym kliencie i zwrócić firmie Enphase wszystkie ich kopie takich Informacji o potencjalnym kliencie otrzymane od firmy Enphase; oraz (ii) trwale usunąć wszystkie informacje dotyczące Informacji o potencjalnym kliencie i/lub Potencjalnych Użytkowników końcowych z systemów Uczestnika i poświadczyć takie usunięcie firmie Enphase. Bez względu na zakończenie niniejszego Programu, zobowiązania Uczestnika wynikające z punktów 3, 4, 5 i 6 niniejszych Warunków pozostają w mocy bezterminowo.

 

Załącznik 2

Warunki Programu Enphase Installer Network (EIN)

 

Następujące Warunki Programu Enphase Installer Network (EIN) („Warunki EIN”) mają zastosowanie do Programu EIN i są włączone do Umowy z Instalatorem rozwiązań Enphase w drodze odniesienia. Wszelkie zawarte w niniejszym Załączniku 2 odniesienia do „Umowy” odnoszą się łącznie do Umowy i niniejszych Warunków EIN. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym Załączniku 1, będą miały znaczenie przypisane im w Umowie z Instalatorem rozwiązań Enphase.

 

 1. Poziomy uczestnictwa. Firma Enphase umożliwi każdemu Uczestnikowi uczestnictwo w Programie na poziomie Srebrnym, Złotym lub Platynowym (dalej „Poziom EIN”) na podstawie kryteriów określonych w Przewodniku po Programie („Kryteria”). Aby znaleźć się i pozostać na określonym poziomie oraz otrzymywać odpowiednie korzyści („Korzyści”), Uczestnik będzie stale spełniać wszelkie Kryteria mające zastosowanie do takiego Poziomu. Firma Enphase będzie przeprowadzać okresowe przeglądy spełniania przez Uczestnika takich Kryteriów i, w oparciu o wyniki osiągnięte przez Uczestnika związane z przestrzeganiem Kryteriów, może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmienić oznaczenie Poziomu EIN Uczestnika lub może wykluczyć go z udziału w Programie. Jeśli Uczestnik uważa, że został nieprawidłowo sklasyfikowany lub zdyskwalifikowany, lub chce, aby firma Enphase dokonała ponownej oceny przypisania do Poziomu EIN, aby Uczestnik mógł zostać przeniesiony na inny Poziom EIN, Uczestnik może napisać na adres EIN@enphaseenergy.com i zażądać ponownej oceny nie więcej niż dwa (2) razy w każdym roku kalendarzowym.
 1. Korzyści z Programu. Uczestnik będzie otrzymywać Korzyści odpowiadające przypisanemu Poziomowi EIN, zgodnie z Przewodnikiem po Programie. Firma Enphase może od czasu do czasu modyfikować Korzyści według własnego uznania.
 1. Społeczność Enphase. W zakresie, w jakim Uczestnik jest członkiem Społeczności Enphase (dostępnej pod adresem https://community.enphase.com/, „Społeczność”), obok pseudonimu Uczestnika w Społeczności domyślnie wyświetlane będzie oznaczenie wskazujące właściwy Poziom EIN. W przypadku chęci zmiany pseudonimu lub domyślnego sposobu wyświetlania oznaczenia Poziomu EIN należy skontaktować się z firmą Enphase pod adresem e-mail community@enphaseenergy.com. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy, Warunki dot. Społeczności będą dodatkowo mieć zastosowanie do korzystania ze Społeczności przez Uczestnika.
 1. Audyt. Jeżeli Poziom EIN Uczestnika wymaga okresowych audytów jakości w miejscach instalacji produktów firmy Enphase, Uczestnik zgadza się współpracować z firmą Enphase w zakresie koordynacji rozsądnej liczby takich audytów i dołożyć uzasadnionych handlowo starań, aby wspierać firmę Enphase (lub niekonkurującego, niezależnego audytora zewnętrznego wybranego przez firmę Enphase) w uzyskaniu zgody klienta i dostępu do takich miejsc, aby umożliwić firmie Enphase przeprowadzenie kontroli. Wszystkie kontrole jakości będą przeprowadzane na wyłączny koszt firmy Enphase.  Uczestnicy Poziomu Platynowego EIN zgadzają się dostarczyć takie informacje finansowe, jakich firma Enphase (lub niezależny audytor zewnętrzny zatrudniony przez firmę Enphase) może w uzasadniony sposób zażądać nie częściej niż raz w roku obrotowym, aby umożliwić firmie Enphase ustalenie, czy Uczestnik kwalifikuje się do udziału w Programie. Firma Enphase nie będzie udostępniać takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej (innej niż niezależny audytor zewnętrzny, w stosownych przypadkach) i zachowa je w ścisłej tajemnicy. Każda ze stron poniesie własne koszty i wydatki związane z audytem finansowym wynikającym z niniejszej Umowy.
 1. Licencja na znak towarowy.
  1. Przyznanie licencji przez firmę Enphase. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, firma Enphase niniejszym udziela Uczestnikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieodpłatnej licencji na używanie znaków towarowych firmy Enphase określonych w Dokumentacji Programu („Znaki firmy Enphase”) w Stanach Zjednoczonych wyłącznie zgodnie z (i) Korzyściami mającymi zastosowanie do Poziomu Uczestnika oraz (ii) obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi używania znaków towarowych opublikowanymi przez firmę Enphase. Znaki firmy Enphase obejmują: (A) logo Enphase oraz (B) logo Platynowego, Złotego i Srebrnego poziomu EIN (zwane dalej „Oznaczeniem poziomu EIN”). Firma Enphase może wypowiedzieć powyższą licencję na znak towarowy, jeżeli, według własnego uzasadnionego uznania, wykorzystanie Znaków firmy Enphase przez Uczestnika narusza, pogarsza lub osłabia jakość związaną ze Znakami firmy Enphase lub powiązaną wartość firmy, a taki problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 5 dni od powiadomienia Uczestnika przez firmę Enphase; alternatywnie, zamiast wypowiadać licencję w całości, firma Enphase może określić, że niektóre zastosowania Uczestnika nie mogą zawierać Znaków firmy Enphase. Tytuł własności i własność Znaków firmy Enphase pozostaje własnością firmy Enphase. Uczestnik nie będzie podejmował żadnych działań niezgodnych z tytułem własności firmy Enphase do Znaków, a wszelkie korzyści wynikające z używania takich Znaków zostaną automatycznie przekazane firmie Enphase. Uczestnik nie będzie tworzył żadnych znaków kombinacyjnych ze Znakami firmy Enphase.
  2. Przyznanie licencji przez Uczestnika. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Uczestnik niniejszym udziela firmie Enphase ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieodpłatnej licencji na używanie nazwy i logo Uczestnika („Znaki Uczestnika”) w celu identyfikacji Uczestnika jako instalatora produktów firmy Enphase. Uczestnik może wycofać zgodę na dowolne wykorzystanie Znaków Uczestnika w dowolnym momencie według własnego uznania po pisemnym powiadomieniu firmy Enphase, które to wycofanie będzie skuteczne niezwłocznie, ale w każdym wypadku nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wysłania zawiadomienia przez Uczestnika zgodnie z sekcją 16 (Zawiadomienie) poniżej, pod warunkiem, że takie wycofanie nie będzie wymagało wycofania wcześniej opublikowanych lub rozpowszechnianych materiałów. Uczestnik może wypowiedzieć powyższą licencję na znak towarowy, jeżeli, według własnego uzasadnionego uznania, wykorzystanie Znaków Uczestnika przez firmę Enphase narusza, pogarsza lub osłabia jakość związaną ze Znakami Uczestnika lub powiązaną wartość firmy, a taki problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 5 dni od powiadomienia firmy Enphase przez Uczestnika; alternatywnie, zamiast wypowiadać licencję w całości, Uczestnik może określić, że niektóre zastosowania przez firmę Enphase nie mogą zawierać Znaków Uczestnika. Tytuł i prawo własności Znaków Uczestnika pozostają własnością Uczestnika. Firma Enphase nie będzie podejmować żadnych działań niezgodnych z tytułem własności Uczestnika do Znaków, a wszelkie korzyści wynikające z używania takich Znaków zostaną automatycznie przekazane Uczestnikowi. Firma Enphase nie będzie tworzyć żadnych znaków kombinacyjnych ze Znakami Uczestnika.

 

 1. Lokalizator instalatorów. Firma Enphase obsługuje stronę internetową znajdującą się pod adresem https://installers.enphase.com/locator.html, która umożliwia użytkownikom lokalizowanie instalatorów produktów firmy Enphase w ich obszarze geograficznym („Lokalizator instalatorów”). Firma Enphase odpowie na zapytania w Lokalizatorze instalatorów, podając nazwiska, dane kontaktowe i Oznaczenie poziomu EIN dla każdego Uczestnika w żądanym obszarze geograficznym. Kwalifikujący się Uczestnicy będą wyświetlani według Poziomu EIN (najpierw Platynowy, potem Złoty, a następnie Srebrny).

Program dotyczący potencjalnych klientów. Firma Enphase prowadzi również stronę internetową znajdującą się pod adresem https://estimator.enphaseenergy.com/, która pozwala użytkownikom uzyskać przybliżone oszacowanie wymagań dotyczących systemu solarnego użytkownika końcowego („Estymator firmy Enphase”). Użytkownicy końcowi mogą przesłać swoje dane kontaktowe i wyrazić zgodę na kontakt ze strony firmy Enphase lub jej sieci instalatorów (każda taka informacja będzie określana „Informacją o potencjalnym kliencie”). Jeśli Uczestnik zdecyduje się na udział w Programie dotyczącym potencjalnych klientów firmy Enphase, Uczestnik wystosuje prośbę o zapisanie do takiego programu i zaakceptuje jego Warunki stanowiące Załącznik 1. Po przyjęciu do Programu dotyczącego potencjalnych klientów firma Enphase dostarczy Uczestnikowi Informacje o potencjalnych klientach kwalifikujących się do Programu.

Dokumentacja prawna