Juridische kennisgevingen en beleid van Enphase

Installateurovereenkomst

Algemene voorwaarden van voor Enphase Installer Network (EIN) Program

Bijgewerkt: 9 januari 2023

ALS U EEN ENPHASE INSTALLER (“Installateur”, “Deelnemer” OF “U”) BENT EN UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN AAN HET ENPHASE INSTALLER NETWORK (“EIN”) PROGRAMMA (“PROGRAMMA”), BESCHRIJVEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET ENPHASE INSTALLER NETWORK PROGRAM (DE “OVEREENKOMST”) DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA. U BENT NIET VERPLICHT OM DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA, MAAR ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U NIET DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA.

Installateur en Enphase worden in deze Overeenkomst elk aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen”.

 1. Deelname. Deelname aan dit Programma is alleen op uitnodiging. Enphase zal uitnodigingen verstrekken aan geselecteerde Installateurs op basis van criteria die uitsluitend ter beoordeling van Enphase staan. Uitnodigingen die door anderen dan Enphase op enigerlei wijze worden doorgestuurd, gekopieerd of gereproduceerd, zijn ongeldig. Installateurs kunnen de uitnodiging accepteren door zich in te schrijven volgens de instructies in de uitnodiging. Inschrijving door een Installateur wordt beschouwd als een bevestiging van de Installateur dat deze gebonden is aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Zodra Enphase de inschrijving van de Installateur schriftelijk heeft bevestigd, wordt de Installateur hierna aangeduid als een “Deelnemer” en zijn alle algemene voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst van toepassing.
 2. Deelname-Tiers. Enphase zal elke Deelnemer in staat stellen om deel te nemen aan het Programma op Silver-, Gold- of Platinum-niveau (elk een “EIN Tier”) op basis van de criteria uiteengezet in de Programmagids (de “Criteria”) beschikbaar op https://enphase.com/installers/resources/ein (de “Programmagids”). Om in een bepaalde Tier te zijn en te blijven en om de overeenkomstige voordelen te ontvangen (de “Voordelen”), moet de Deelnemer te allen tijde voldoen aan alle Criteria die op die Tier van toepassing zijn. Enphase zal de naleving van deze Criteria door de Deelnemer periodiek evalueren en kan, op basis van de prestaties van de Deelnemer en de naleving van de Criteria, de EIN Tier-aanduiding van de Deelnemer wijzigen. Bovendien kan Enphase de Deelnemer te allen tijde en om welke reden dan ook diskwalificeren van deelname aan het Programma. Als een Deelnemer meent onjuist te zijn ingedeeld of gediskwalificeerd, of Enphase de toewijzing van de EIN Tier opnieuw wil laten beoordelen zodat de Deelnemer naar een andere EIN Tier kan worden verplaatst, kan de Deelnemer contact opnemen met EIN@enphaseenergy.com en niet meer dan twee (2) keer per kalenderjaar om een herevaluatie verzoeken.
 3. Voordelen van het Programma. De Deelnemer ontvangt de Voordelen die overeenkomen met zijn toegewezen EIN Tier, zoals uiteengezet in de Programmagids. Enphase kan de Voordelen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen of indien nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 4. Enphase Community. Enphase biedt een discussieplatform om de diensten van Enphase en de discussie over de invoering van hernieuwbare energie aan te moedigen (de “Community”) en is beschikbaar op https://community.enphase.com/. Voor zover de Deelnemer lid is van de Enphase Community, wordt naast zijn bijnaam op de Community standaard een badge met de EIN Tier van de Deelnemer weergegeven. Als de Deelnemer een wijziging van zijn toegewezen bijnaam of de standaardweergave van zijn EIN Tier-badge op de Community wenst, neem dan contact op met community@enphaseenergy.com. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de Community (beschikbaar op https://enphase.com/additional-terms-community) van toepassing op het gebruik van de Community door de Installateur. De Community en haar functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Enphase behoudt zich het recht voor de Community geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken te implementeren.
 5. Audit. Bepaalde EIN Tiers vereisen periodieke kwaliteitsaudits van de installatielocaties van Enphase-producten van de Deelnemers. De Deelnemer stemt ermee in met Enphase samen te werken bij de coördinatie van een redelijk aantal audits en zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om Enphase (of een niet-concurrerende, onafhankelijke externe auditor die door Enphase is geselecteerd) te helpen bij het verkrijgen van toestemming van de klant en toegang tot locaties, zodat Enphase inspecties kan uitvoeren. Alle kwaliteitsinspecties worden uitsluitend op kosten van Enphase uitgevoerd. Deelnemers op het Platinum EIN Tier moeten niet vaker dan eenmaal per boekjaar financiële informatie verstrekken zoals redelijkerwijs door Enphase (of de door Enphase aangewezen externe accountant) kan worden gevraagd, zodat Enphase kan bepalen of de Deelnemer in aanmerking komt voor deelname aan het Programma op het Platinum-niveau. Enphase zal de vertrouwelijke financiële informatie van de Deelnemer niet delen met derden (met uitzondering van haar aangewezen externe accountants, indien van toepassing) en zal deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Elke Partij draagt haar eigen kosten en uitgaven in verband met een financiële audit in het kader hiervan.
 6. Handelsmerklicentie.
  1. Licentieverlening van Enphase. Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst verleent Enphase de Deelnemer hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om de handelsmerken van Enphase (de “Enphase-merken”) te gebruiken, uitsluitend in overeenstemming met (i) de Voordelen die van toepassing zijn op de Tier van de Deelnemer, en (ii) de toepasselijke richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken gepubliceerd door Enphase op https://enphase.com/trademark-usage-guidelines, welke algemene voorwaarden door verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen. De Enphase-merken omvatten: (1) het Enphase-logo en (2) de Platinum, Gold en Silver EIN Tier-logo’s (elk een “EIN Tier-badge”). Enphase kan de bovenstaande handelsmerklicentie beëindigen indien Enphase, naar haar redelijke oordeel, vaststelt dat het gebruik door de Deelnemer van de Enphase-merken de met de Enphase-merken geassocieerde kwaliteit of de bijbehorende goodwill aantast, vervaagt of verwatert en een dergelijke kwestie niet binnen vijf (5) dagen na kennisgeving door Enphase aan de Deelnemer wordt verholpen; in plaats van de licentie volledig te beëindigen, kan Enphase ook bepalen dat bepaalde vormen van gebruik door de Deelnemer de Enphase-merken niet mogen bevatten. Het eigendomsrecht en eigenaarschap van de Enphase-merken blijven toegekend aan Enphase. De Deelnemer zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met het eigenaarschap van Enphase op de Merken, en alle voordelen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke Merken zullen automatisch aan Enphase toekomen. De Deelnemer zal geen combinatiemerken vormen met de Enphase-merken.
  2. Licentieverlening van de Deelnemer. Met inachtneming van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst verleent de Deelnemer hierbij aan Enphase een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om de naam en logo’s van de Deelnemer (de “Deelnemersmerken”) te gebruiken om de Deelnemer te identificeren als installateur van Enphase-producten en Deelnemer aan het Programma. De Deelnemer kan zijn goedkeuring van het gebruik van de Deelnemersmerken te allen tijde naar eigen goeddunken intrekken na schriftelijke kennisgeving aan Enphase, welke intrekking onmiddellijk, maar in geen geval later dan dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving van de Deelnemer overeenkomstig Sectie 19 (Kennisgeving) hieronder, van kracht wordt, met dien verstande dat een dergelijke intrekking niet vereist dat eerder gepubliceerd of verspreid materiaal wordt teruggeroepen. De Deelnemer kan deze handelsmerklicentie beëindigen indien, naar zijn redelijke oordeel, het gebruik door Enphase van de Deelnemersmerken de kwaliteit van de Deelnemersmerken of de bijbehorende goodwill aantast, vervaagt of verwatert en deze kwestie niet binnen vijf (5) dagen nadat de Deelnemer Enphase hiervan in kennis heeft gesteld, wordt opgelost; in plaats van de licentie volledig te beëindigen, kan de Deelnemer bepalen dat bepaalde vormen van gebruik door Enphase de Deelnemersmerken niet mogen bevatten. Het eigendomsrecht en eigenaarschap van de Deelnemersmerken blijven toegekend aan de Deelnemer. Enphase zal geen actie ondernemen die strijdig is met het eigenaarschap van de Deelnemer van de Merken, en alle voordelen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke Merken zullen automatisch aan de Deelnemer toekomen. Enphase zal geen combinatiemerken vormen met de Deelnemersmerken.
 7. Installer Locator. Enphase host een webpagina op https://installers.enphase.com/locator waarop gebruikers Enphase-productinstallateurs in hun geografische gebied kunnen vinden (de “Installer Locator”). Enphase zal reageren op zoekopdrachten op de Installer Locator door de namen, contactinformatie en EIN Tier-badge van elke Deelnemer in het gevraagde geografische gebied te vermelden. Toepasselijke Deelnemers worden weergegeven in volgorde van EIN Tier (“Platinum” eerst, dan “Gold”, dan “Silver”). De Installer Locator en de functies ervan zijn mogelijk niet in alle landen of in alle geografische gebieden beschikbaar. Enphase behoudt zich het recht voor om de Installer Locator geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken te implementeren.
 8. Feedback. Als de Deelnemer naar eigen goeddunken suggesties, opmerkingen of andere feedback aan Enphase verstrekt over Enphase-producten of -diensten (“Feedback”), dan heeft Enphase het recht de Feedback voor enig doel te gebruiken zonder enige beperking of vergoeding ten aanzien van de Deelnemer en/of diens vertegenwoordigers.
 9. Onafhankelijke aannemers. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de Installateur en Enphase, niettegenstaande het gebruik van de term “Partner” in deze Overeenkomst of de Programmagids. Geen van de Partijen zal verklaren dat zij enige bevoegdheid heeft om namens de andere Partij enige verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan te gaan of te creëren, noch om de andere Partij te vertegenwoordigen als agent, werknemer, franchisenemer of in enige andere hoedanigheid. Er zijn geen externe begunstigden bij deze Overeenkomst betrokken. De Deelnemer zal geen voorstellen, beloften, garanties of verklaringen doen namens of in naam van Enphase.
 10. Installaties. De Installateur zal ervoor zorgen dat elke installatie van Enphase-producten wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke Enphase-documentatie die door Enphase aan de Installateur ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toepasselijke Productgegevensblad, de Installatie- en Bedieningshandleiding(en) en de Snelle installatiegids. Voor alle duidelijkheid: installaties van Enphase-producten die niet voldoen aan de voorschriften van deze Sectie, kunnen de Beperkte garantie doen vervallen.
 11. Voorraadbeheer. De Installateur zal een first-in-first-out (FIFO) inventarisatiesysteem invoeren voor de verkoop van Enphase-producten door de Installateur. De Installateur zal ook de bestelling, levering en opslag van de Producten zodanig beheren dat de potentiële niveaus van overtollige of verouderde voorraden van dergelijke producten tot een minimum worden beperkt. De Installateur zal nooit Enphase-batterijproducten installeren na de op de batterij vermelde “Energize By” datum, noch andere Enphase-producten langer dan twintig (20) maanden na de datum waarop deze producten werden vervaardigd.
 12. Verzekering. De Installateur zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekeringspolis, met inbegrip van bedrijfsterreinen, operaties, productaansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en voltooide operatiedekking in stand houden met een minimumlimiet van $ 1.000.000 per gebeurtenis.
 13. Disclaimer van garantie. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, geeft enphase geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot het programma, expliciet, impliciet, wettelijk of op andere wijze, en wijst zij specifiek alle impliciete garanties af, inclusief elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief met betrekking tot de prestaties, functionaliteit, kwaliteit, voordelen of beschikbaarheid van al het voorgaande. De inhoud wordt door enfase aangeboden “in huidige staat” en “zoals deze beschikbaar is”, zonder enige garantie.
 14. Beperking van aansprakelijkheid.. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van een van de partijen te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van die partij of voor fraude, frauduleuze onjuiste opgave of frauduleuze voorstelling van zaken. In geen geval is enphase, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte, exemplaire, bijzondere of incidentele schade, of voor winstderving of verlies van gegevens, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, zelfs indien enphase is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid staan los van alle exclusieve rechtsmiddelen die in deze overeenkomst zijn opgenomen.
 15. Juridische naleving; Ethisch zakendoen. De Installateur dient zich te allen tijde te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich zodanig gedragen dat Enphase, Enphase-producten of -diensten in een gunstig daglicht komen te staan en niet in diskrediet worden gebracht. Bovendien mag de Installateur zich niet inlaten met bedrieglijke, misleidende, illegale of onethische zakelijke praktijken.
 16. Samenwerking bij geschillen. De Deelnemer zal met Enphase samenwerken bij elk onderzoek, geschil of tegenstrijdigheid waarbij Enphase betrokken kan raken en waarvan de Deelnemer kennis heeft. Deze medewerking omvat de openbaarmaking van relevante documenten en financiële informatie en gesprekken met het personeel van de Deelnemer. Deze verplichting blijft bestaan na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.
 17. Duur en beëindiging. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Installateur zich inschrijft voor het EIN-programma (de “Inschrijvingsdatum”). Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. Elke Partij kan deze Overeenkomst te allen tijde en om elke reden, of zonder reden, beëindigen door de andere Partij daarvan ten minste tien (10) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Niettegenstaande het voorgaande kan Enphase deze Overeenkomst beëindigen, of de deelname van Installateur aan het Programma onmiddellijk beëindigen, na kennisgeving, indien de Installateur niet voldoet aan de toepasselijke Programmavereisten.
 18. Toepasselijk recht; Locatie; Taal.
  1. Voor Installateurs die gevestigd en werkzaam zijn in de Verenigde Staten van Amerika, worden de Overeenkomst en de deelname van de Installateur aan het Programma beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen. De Installateur en Enphase stemmen in met de exclusieve jurisdictie van, en de locatie in, de staatsrechtbank van Santa Clara County, Californië, V.S., of de federale rechtbank van het noordelijke district van Californië, V.S., met dien verstande dat niets een partij ervan weerhoudt om ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten genoegdoening te zoeken bij elke bevoegde rechtbank. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.
  2. Voor Installateurs die zijn gevestigd en werkzaam zijn in de Europese Unie, worden de Overeenkomst en de deelname van de Installateur aan het Programma beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, tenzij anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.
  3. Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en wordt door de Partijen in het Engels bekrachtigd. In het geval dat een vertaling van deze Overeenkomst voor het gemak wordt opgesteld, beschikbaar wordt gesteld op een website van Enphase of voor enig ander doel, prevaleren de bepalingen van de Engelse versie.
 19. Kennisgeving. Kennisgevingen die onder deze Overeenkomst (a) door Enphase worden verstrekt, worden gezonden aan de persoon die Deelnemer in zijn Enphase Enlighten-instantie identificeert als de beheerder van het account van Deelnemer; en (b) door de Deelnemer worden verzonden naar legal@enphaseenergy.com .
 20. Algemeen. De Installateur zal deze Overeenkomst of alle rechten of verplichtingen uit hoofde daarvan niet overdragen of afstaan, van rechtswege of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enphase. Elke overdracht in strijd hiermee is ongeldig. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Enphase en Installateur en vervangt alle eerdere communicaties, verklaringen en overeenkomsten van transactiegebruik, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen Installateur en Enphase met betrekking tot het onderwerp daarvan. Deze Overeenkomst kan niet worden gewijzigd op grond van transactie- of handelsgebruik. Het niet afdwingen door Enphase van een van de bepalingen van deze Overeenkomst zal op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar is zoals zij is opgesteld, dan blijft de rest van de Overeenkomst van kracht en wordt de niet-afdwingbare bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Elke regel van constructie volgens welke dubbelzinnigheden in het nadeel van de opstellende partij moeten worden opgelost, zal niet worden toegepast in verband met de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst.